Thông tư số 11

      30

Hướng dẫn xác minh dự toán gói thầu thiết kế xây dựng

Theo đó, dự trù gói thầu thi công xây dựng (các dự án sử dụng vốn chi tiêu công, vốn công ty nước ngoài chi tiêu công, dự án công trình PPP) bao hàm các túi tiền sau:- túi tiền xây dựng trọng dự trù gói thầu thi công xây dựng xác định theo cơ chế tại khoản 2 Điều 4 Thông tứ 11/2021/TT-BXD .- căn cứ điều kiện ví dụ của gói thầu, dự trù gói thầu thi công xây dựng được bổ sung một hoặc một số ngân sách khác có tương quan để thực hiện các công việc thuộc phạm vi của gói thầu như:+ giá cả di đưa máy, thiết bị xây cất đặc chủng cho và thoát khỏi công trường;+ ngân sách đảm bảo an ninh giao thông phục vụ thi công;+ chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật vì bị tác động khi xây đắp xây dựng;+ ngân sách chi tiêu kho bãi chứa đồ gia dụng liệu…- túi tiền dự chống trong dự trù gói thầu kiến tạo xây dựng bao hàm chi phí dự trữ cho khối lượng, các bước phát sinh và túi tiền dự phòng mang lại yếu tố trượt giá chỉ trong thời gian thực hiện tại gói thầu.Thông tư 11/2021/TT-BXD thay thế các văn bản: Thông tư 09/2019/TT-BXD ; Thông tư 11/2019/TT-BXD ; Thông tư 14/2019/TT-BXD ; Thông tứ 15/2019/TT-BXD ; Thông bốn 16/2019/TT-BXD ; Thông bốn 18/2019/TT-BXD cùng Thông tứ 02/2020/TT-BXD .

Bạn đang xem: Thông tư số 11


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 11/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNGXÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ đưa ra PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ pháp luật Xây dựng ngày 18 mon 6 năm 2014; Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của vẻ ngoài Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chứccủa cỗ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng02 năm 2021 của chính phủ về cai quản chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của viên trưởng Cục kinh tế tài chính xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng phát hành Thông bốn hướng dẫnmột số nội dung xác minh và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này phía dẫn một trong những nội dung về xác định và làm chủ chi phíđầu tư xây dựng gồm: sơ bộ tổng mức chi tiêu xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dựtoán xây đắp công trình, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá thi công công trình,chỉ số giá chỉ xây dựng, suất vốn đầu tư chi tiêu xây dựng, quy thay đổi vốn chi tiêu xây dựng, chiphí bốn vấn đầu tư xây dựng.


Điều 2. Đối tượng áp dụng


Thông tứ này áp dụng cho các đối tượng người sử dụng quy định trên Điều2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 mon 02 năm 2021 của cơ quan chính phủ về quảnlý giá thành đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP).


Điều 3. Sơbộ tổng mức chi tiêu xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng


1. Sơ cỗ tổng mức đầu tư chi tiêu xây dựng được xác định theo công cụ tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP cùng phương pháphướng dẫn trên mục I Phụ lục I Thông tứ này. Trường hợp chưa có dữ liệu suất vốnđầu tư xây dựng được công bố, sơ cỗ tổng mức đầu tư xây dựng được xác minh trêncơ sở dữ liệu giá cả của những dự án tương tự đã thực hiện, tất cả điều chỉnh, bửa sungnhững bỏ ra phí quan trọng khác và quy đổi túi tiền cho tương xứng với địa điểm xây dựng,đặc điểm, tính chất của dự án, thời điểm xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng khẳng định theo giải pháp tại Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, phương thức hướng dẫn trên mụcII Phụ lục I Thông bốn này và một số quy định cụ thể sau:

a) đại lý để xác định tổng mức chi tiêu xây dựng gồm: thi công cơ sở,quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng, phương án công nghệ với kỹ thuật, thiết bị chủ yếu;giải pháp về kiến trúc, kết cấu thiết yếu của công trình; chiến thuật về thành lập và vậtliệu nhà yếu; điều kiện, kế hoạch tiến hành dự án và những yêu cầu quan trọng kháccủa dự án.

b) một số khoản mục túi tiền thuộc nội dung chi phí cai quản dự án, chiphí bốn vấn chi tiêu xây dựng, ngân sách khác của dự án công trình nếu chưa tồn tại quy định hoặc chưađủ cửa hàng để khẳng định thì được dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng.

3. Đối với dự án công trình sử dụng vốn cung cấp phát triển ưng thuận (gọi tắtlà ODA), vốn vay ưu đãi của phòng tài trợ quốc tế được bổ sung các khoản mục chiphí cần thiết khác cho cân xứng với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư xây dựngsử dụng nguồn ngân sách này theo các quy định của điều mong quốc tế, thỏa thuận hợp tác về vốnODA, vốn vay khuyến mãi đã được cam kết kết và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác doanh nghiệp công bốn (sau đây gọitắt là dự án công trình PPP) được bổ sung các khoản mục bỏ ra phí quan trọng khác theo quy địnhcủa pháp luật về chi tiêu theo phương thức đối tác doanh nghiệp công tư.


Điều 4. Dựtoán xây dừng công trình


1. Dự toán xây dựng dự án công trình được xác định theo mức sử dụng tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương thức hướng dẫn tạimục 1 Phụ lục II Thông tứ này. Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng côngtrình gồm: giá cả xây dựng, chi tiêu thiết bị, chi phí làm chủ dự án, ngân sách tưvấn đầu tư chi tiêu xây dựng, chi tiêu khác và chi tiêu dự phòng.

2. Túi tiền xây dựng trong dự trù xây dựng dự án công trình xác địnhtheo khí cụ tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CPvà phương pháp hướng dẫn trên Phụ lục III Thông tư này. Chi phí xây dựng trong dựtoán xây dựng dự án công trình gồm: chi tiêu trực tiếp, chi phí gián tiếp, các khoản thu nhập chịuthuế tính trước, thuế cực hiếm gia tăng. Ngân sách chi tiêu trực tiếp xác minh theo quy địnhtại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, hướngdẫn chi tiết tại mục I Phụ lục III Thông tư này và một trong những quy định rõ ràng sau:

a) cân nặng đo bóc, giám sát và đo lường từ xây cất xây dựng thực hiện sauthiết kế cơ sở theo hướng dẫn trên Thông tư hướng dẫn phương thức xác định các chỉtiêu kinh tế kỹ thuật và đo tách khối lượng công trình;

b) Đơn giá xây dựng bỏ ra tiết, giá thiết kế tổng hợp xác minh theo hướngdẫn tại Phụ lục IV Thông bốn này.

3. Giá cả thiếtbị trong dự toán xây dựng công trình xác minh theo pháp luật tại khoản3 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết tại mục 1 Phụ lục IIThông tứ này và một số quy định ví dụ sau:

a) chi phí sắm sửa thiết bị được khẳng định theo khối lượng, số lượng,chủng loại thiết bị cùng giá thiết lập thiết bị tương ứng. Khối lượng, số lượng, chủng loạithiết bị được khẳng định từ kiến tạo triển khai sau thi công cơ sở và hạng mục thiếtbị trong dự án công trình được duyệt. Giá tải thiết bị được xác định cân xứng với giá chỉ thị trườngtrên cơ sở tin tức về giá thứ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhànước gồm thẩm quyền; hoặc báo giá của nhà cung cấp, công ty sản xuất; hoặc giá bán thiếtbị tương tự về công suất, công nghệ, nguồn gốc trong công trình đã triển khai đượcquy đổi tương xứng với thời khắc tính toán.

b) ngân sách gia công, sản xuất thiết bị được khẳng định trên cơ sở khốilượng, số lượng thiết bị bắt buộc gia công, chế tạo và đơn giá gia công, sản xuất tươngứng phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị; hoặc tin tức về giá gia công,chế sản xuất thiết bị trong khối hệ thống cơ sở tài liệu của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền;hoặc địa thế căn cứ vào làm giá gia công, sản xuất thiết bị của đơn vị chức năng sản xuất, cung ứng;hoặc giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự như của dự án công trình đã tiến hành được quyđổi tương xứng với thời gian tính toán.

Xem thêm: Hóa Thạch Rồng Ở Trung Quốc, Phát Hiện Hóa Thạch “Rồng Kì Diệu” Ở Trung Quốc

c) giá cả quản lý bán buôn thiết bị (nếu có); giá thành mua bạn dạng quyềnphần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (nếu có); ngân sách chi tiêu đàotạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); ngân sách vận chuyển; ngân sách bảo hiểm; thuếvà những loại phí, các túi tiền khác có liên quan được xác minh bằng dự toán hoặc căncứ nguyên lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

d) giá thành lắp để thiết bị khẳng định bằng dự trù như đối với dự toánchi phí desgin theo công cụ tại khoản 2 Điều này.

đ) chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí chạy thử máy theo yêucầu chuyên môn (nếu có) được xác định bằng dự toán tương xứng nội dung quá trình thựchiện.

4. đưa ra phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình xây dựng được xácđịnh theo nguyên lý tại khoản 4 Điều 12 cùng Điều 30 Nghị định số10/2021/NĐ-CP trên các đại lý định nấc tỷ lệ xác suất (%) đã giám sát trong tổngmức đầu tư chi tiêu xây dựng; hoặc bởi dự toán phù hợp với đưa ra phí thống trị dự án vào tổngmức đầu tư chi tiêu được duyệt. Định mức đưa ra phí quản lý dự án phương pháp tại Thông bốn banhành định nút xây dựng.

5. Ngân sách chi tiêu tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng trong dự toán xây dựng công trìnhxác định theo nguyên lý tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số10/2021/NĐ-CP với Điều 13 Thông tứ này. Giá thành tư vấn đầu tư xây dựng trongdự toán xây dựng công trình xây dựng không bao gồm các túi tiền tư vấn tính chung cho cả dựán.

6. Ngân sách chi tiêu khác trong dự trù xây dựng công trình xây dựng quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và một số quy định cụthể sau:

a) giá thành khác trong dự toán xây dựng công trình xây dựng được xác minh trêncơ sở định nút tỷ lệ xác suất (%) theo phía dẫn của cấp tất cả thẩm quyền; hoặc xácđịnh bằng dự toán; hoặc ghi theo giá trị hợp đồng đã ký kết kết cân xứng với quy địnhcủa pháp luật; hoặc được dự tính trong dự trù xây dựng công trình tương xứng với tổngmức đầu tư xây dựng đã có phê cẩn thận trong trường hợp không đủ cơ sở để xác định.

b) Các giá cả nhà che phủ cho máy, nới bắt đầu máy, hệ thống cấp điện,khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện nay trường; giá thành lắp đặt, tháo tháo dỡ trạm trộn bêtông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, nên trục dịch chuyển trên ray và những loại thiếtbị xây dựng xây dựng không giống có đặc thù tương tự, còn nếu không tính chung cho cả dựán thì được dự trù trong giá thành khác của dự toán xây dựng công trình. Những chiphí này được xác minh bằng dự toán phù hợp với thiết kế, biện pháp thi công xâydựng và điều kiện đặc thù của công trình.

c) chi tiêu khác trong dự toán xây dựng công trình không bao gồm chiphí lãi vay trong thời hạn xây dựng; giá thành rà phá bom mìn, đồ dùng nổ; chi phí kiểmtoán; thẩm tra, phê để ý quyết toán vốn đầu tư; ngân sách nghiên cứu kỹ thuật côngnghệ, áp dụng, sử dụng vật liệu mới liên quan đến dự án; vốn giữ động ban sơ đốivới những dự án chi tiêu xây dựng nhằm mục đích gớm doanh; ngân sách chi tiêu cho quy trình chạythử không thiết lập và có tải dây chuyền sản xuất công nghệ, chế tạo theo quy trình trước khibàn giao; chi tiêu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng, Báo cáokinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng; các khoản thuế tài nguyên, các khoản phí, lệ phívà một vài khoản mục giá thành khác có liên quan tính chung cho cả dự án.

7. Túi tiền dựphòng trong dự toán xây dựng dự án công trình được xác minh theo mức sử dụng tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, rõ ràng như sau:

a) giá cả dự phòng mang đến khối lượng, công việc phát sinh được tính bằngtỷ lệ phần trăm (%) bên trên tổng giá thành xây dựng, giá cả thiết bị, chi phí quản lýdự án, giá cả tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng và chi phí khác.

b) ngân sách chi tiêu dự phòng cho yếu tố trượt giá chỉ được khẳng định trên cơ sở thờigian, quy trình tiến độ dự kiến triển khai công trình (tính bởi quý, năm) và chỉ còn số giá bán xâydựng phù hợp với loại công trình xây dựng bao gồm tính đến các năng lực biến đụng giátrong nước với quốc tế.

8. Tổng hòa hợp tổng dự toán quy định trên khoản 3 Điều11 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP được lập theo hướng dẫn trên mục 3 Phụ lục II Thôngtư này.

9. Câu hỏi điều chỉnh dự trù xây dựng công trình thực hiện theo quy địnhtại Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướngdẫn tại mục 4 Phụ lục II Thông tư này.