Sở kế hoạch đầu tư trà vinh

      314
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Sở kế hoạch đầu tư trà vinh


Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Phụ trách chung, lãnh đạo điều hành mọi hoạt động cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; đồng thời trực tiếp phụ trách lĩnh vực kế hoạch kinh tế - xã hội, thanh tra (chuyên ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các vấn đề tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và công tác Đảng.
- Giữ mối quan hệ làm việc với Cục Thống kê, Sở Tài chính, các Sở ngành và các huyện, thành phố có liên quan.

Xem thêm: Cách Chơi Minecraft 2 Người Trên Điện Thoại, Android, Game Thế Giới Mở


Phụ trách lĩnh vực lĩnh vực Văn hóa – xã hội, các Chương trình Mục tiêu quốc gia giúp Giám đốc Sở phụ trách các công việc sau:
- Trực tiếp theo dõi công việc có liên quan đến Văn hóa – xã hội, các Chương trình Mục tiêu quốc gia, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực .
Phụ trách lĩnh vực Kinh tế ngành, Thẩm định dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu và Ban Quản lý Dự án SME giúp Giám đốc Sở phụ trách các công việc sau:
- Trực tiếp theo dõi công việc có liên quan đến Kinh tế ngành, Xây dựng cơ bản, Thẩm định dự án, kế hoạch đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, Kinh tế hợp tác xã, Kinh tế đối ngoại, vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ và được Giám đốc ủy quyền theo dõi kinh phí hoạt động của đơn vị. Kiêm Trưởng ban Quản lý dự án JICA tỉnh Trà Vinh; Chỉ đạo các bộ phận phối hợp với các hoạt động của dự án PRC, AMD.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế, Trung tâm Thẩm định Dự án, Văn phòng Sở và phụ trách Ban Quản lý Dự án SME.
Phụ trách lĩnh vực Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh giúp Giám đốc phụ trách các công việc sau:
- Trực tiếp theo dõi công tác có liên quan đến xây dựng chính sách, quản lý dự án đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh
*

*

*

*

*

Minh Quyền

Công ty Kế Toán Minh Quyền đã có hơn 10 năm làm việc chuyên nghiệp cho các khách hàng ở Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây

Dịch vụ: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói, dịch vụ thay đổi GPKD, thêm chi nhánh công ty, giải thể. Dịch vụ kế toán thuế, báo cáo tài chính cá nhân, dịch vụ rà soát thuế. Đào tạo kế toán, dạy kế toán thực hành