Phụ lục ii-1 thông tư 02/2019/tt-bkhđt

      30
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Phụ lục ii-1 Thông báo biến hóa nội dung đk doanh nghiệp new nhất: mẫu Phụ lục ii-1 theo Thông bốn 02/2019/TT- BKHĐT thay thế sửa chữa phụ lục ii-1 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Bạn đang xem: Phụ lục ii-1 thông tư 02/2019/tt-bkhđt


Mẫu Phụ lục ii-1 Thông báo biến đổi nội dung đk doanh nghiệp:
TÊN DOANH NGHIỆP--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------
Số: …………..… …, ngày… … tháng… … năm … …

Tên doanh nghiệp lớn (ghi bằng văn bản in hoa): ........................................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................Số Giấy ghi nhận đăng ký sale (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp: ……/ …… / …….. Khu vực cấp: .....................................Doanh nghiệp đăng ký biến hóa trên đại lý (chỉ kê khai trong trường hợp công ty đăng ký thay đổi trên cơ sở bóc doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô phù hợp hợp): ...........- Đăng ký thay đổi trên cơ sở bóc tách doanh nghiệp ............... □- Đăng ký thay đổi trên đại lý sáp nhập doanh nghiệp lớn □Thông tin về doanh nghiệp lớn bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp công ty đăng ký chuyển đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):a) Tên doanh nghiệp lớn (ghi bằng chữ in hoa): .........................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................Số Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không tồn tại mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp: …../…../…….. Khu vực cấp: .....................................b) tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ........................................Số Giấy chứng nhận đăng ký marketing (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp: …../…../…….. địa điểm cấp: ...................................Đề nghị phòng Đăng ký marketing thực hiện kết thúc tồn tại so với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của khách hàng bị sáp nhập.
Doanh nghiệp đăng ký biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang khớp ứng với câu chữ đăng ký/thông báo thay đổi và gởi kèm)ĐĂNG KÝ ráng ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆPTên doanh nghiệp viết bởi tiếng Việt sau thời điểm thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................Tên công ty lớn viết bằng tiếng quốc tế sau khi đổi khác (nếu có):.....................................................................................Tên doanh nghiệp lớn viết tắt sau khi chuyển đổi (nếu có):...............................................................................................
ĐĂNG KÝ rứa ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
1. Bổ sung cập nhật ngành, nghề sale sau (kê khai trong trường hợp công ty thông báo bổ sung cập nhật ngành, nghề kinh doanh vào list ngành, nghề kinh doanh đã đk với cơ quan đk kinh doanh):
STTTên ngành, nghề kinh doanh được xẻ sungMã ngànhGhi chú
2. Quăng quật ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai vào trường thích hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đk với cơ quan đk kinh doanh):
STTTên ngành, nghề kinh doanh được quăng quật khỏi list đã đăng kýMã ngànhGhi chú
3. Sửa đổi cụ thể ngành, nghề sale sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo đổi khác nội dung chi tiết của ngành, nghề marketing đã đăng ký với cơ quan đk kinh doanh):
STTTên ngành, nghề sale được sửa đổi bỏ ra tiếtMã ngànhGhi chú
Lưu ý:- Trường đúng theo doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề marketing từ ngành này lịch sự ngành khác, công ty lớn kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề sale mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề sale cũ tại mục 2.- Trường đúng theo doanh nghiệp đổi khác ngành, nghề marketing chính từ ngành này thanh lịch ngành khác nhưng lại không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đk doanh nghiệp theo hình thức tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tứ số 20/2015/TT-BKHĐT.______________________1 - Doanh nghiệp gồm quyền tự do thoải mái kinh doanh giữa những ngành, nghề mà dụng cụ không cấm;- các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh dụng cụ tại Điều 6 chế độ Đầu tứ và Khoản 1 Điều 1 luật pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề chi tiêu kinh doanh có điều kiện của biện pháp Đầu tư;- Đối cùng với ngành, nghề đầu tư chi tiêu kinh doanh tất cả điều kiện, doanh nghiệp chỉ được sale khi bao gồm đủ điều kiện theo quy định. Hạng mục ngành, nghề đầu tư chi tiêu kinh doanh có điều kiện quy định trên Phụ lục 4 phát hành kèm theo điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về hạng mục ngành, nghề đầu tư chi tiêu kinh doanh có đk của nguyên lý Đầu tư.
Vốn đầu tư đã đk (bằng số; bởi chữ; VNĐ): ......................................Vốn đầu tư sau khi đổi khác (bằng số; bằng chữ; VNĐ): ............................Giá trị tương đương theo đơn vị chức năng tiền quốc tế (nếu có): .............................Có hiển thị tin tức về giá chỉ trị tương đương theo đơn vị chức năng tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ có □ KhôngThời điểm đổi khác vốn: ...........................................................Hình thức tăng, giảm vốn: ...........................................................Tài sản góp vốn:......................................................................
STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bởi mỗi các loại ngoại tệ)
3Vàng
4Giá trị quyền sử dụng đất
5Giá trị quyền tải trí tuệ
6Các gia tài khác (ghi rõ các loại tài sản, con số và giá chỉ trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành hạng mục riêng đương nhiên Giấy đề xuất đăng ký kết doanh nghiệp)
Tổng số

Trường hợp chuyển đổi thông tin về người đóng cổ phần sáng lập: kê khai theo mẫu list cổ đông sáng sủa lập khí cụ tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có mức giá trị vốn góp không cầm cố đổi, trong list cổ đông gây dựng không cần phải có chữ ký của người đóng cổ phần sáng lập đó).Trường hợp biến hóa thông tin về cổ đông là nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài: kê khai theo mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư chi tiêu nước xung quanh quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có mức giá trị vốn góp không cụ đổi, trong list cổ đông là nhà chi tiêu nước quanh đó không sẽ phải có chữ ký kết của cổ đông đó).
Người thống trị doanh nghiệp sau khoản thời gian thay đổi:Họ cùng tên (ghi bằng văn bản in hoa): .................. Giới tính: ............Chức danh: ...................................................................Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .............. Quốc tịch: .......Loại giấy tờ xác nhận cá nhân:□ chứng tỏ nhân dân □ Căn cước công dân□ Hộ chiếu □ một số loại khác (ghi rõ):......Số giấy tờ xác thực cá nhân: ..........................................Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ............... Ngày quá hạn sử dụng (nếu có):…../…../……..Nơi đk hộ khẩu hay trú:Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .............Xã/Phường/Thị trấn: .......................................Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ............Tỉnh/Thành phố: .................................................Quốc gia: .......................................................Chỗ ở hiện tại:Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, mặt đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ......Xã/Phường/Thị trấn: ..................................................Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................Tỉnh/Thành phố: ................................................Quốc gia: ................................................Điện thoại (nếu có):................................. Fax (nếu có): ......................Email (nếu có): ................................................... Trang web (nếu có): ...........
STTCác chỉ tiêu tin tức đăng ký thuế
1Thông tin về người đứng đầu (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp người có quyền lực cao (Tổng giám đốc) chưa hẳn người thay mặt đại diện theo pháp luật):Họ với tên người có quyền lực cao (Tổng giám đốc): .........................................Điện thoại: ...............................................................................
2Thông tin về kế toán tài chính trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:Họ và tên kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ........................... Điện thoại: ............................................................................

Xem thêm: Chung Cư Ngô Tất Tố - Bán Căn Hộ Chung Cư Đường Ngô Tất Tố

3Địa chỉ nhận thông tin thuế:Số nhà, con đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ........................................Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh: ..........................Tỉnh/Thành phố: .......................................Điện thoại: ……………Fax (nếu có): ....................Email (nếu có): ................................................
4Ngày bước đầu hoạt động3: …../…../……..
5Hình thức hạch toán (đánh lốt X vào ô ưa thích hợp):Hạch toán tự do □Hạch toán phụ thuộc vào □
6Năm tài chính:Áp dụng từ thời điểm ngày .........../.............. Cho ngày ............./.............. 4(Ghi ngày, tháng bắt đầu và xong niên độ kế toán)
7Tổng số lao động: ..........................................
8Có chuyển động theo dự án công trình BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?□ có □ Không
9Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong những 4 phương pháp)5:Khấu trừ □Trực tiếp bên trên GTGT ..................................... □Trực tiếp trên lợi nhuận ................................. □Không buộc phải nộp thuế GTGT.......................... □
10Thông tin về tài khoản ngân hàng:Tên ngân hàngSố tài khoản ngân hàng
..............................................................................
..............................................................................
□ Đề nghị phòng Đăng ký marketing cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho bạn đối với các thông tin biến đổi nêu trên. (Đánh vệt X vào ô vuông giả dụ doanh nghiệp có nhu cầu được cấp chứng từ xác nhận đổi khác nội dung đăng ký doanh nghiệp).Trường thích hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phù hợp lệ, ý kiến đề nghị Quý phòng đăng chào làng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin nước nhà về đk doanh nghiệp.Doanh nghiệp cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp về tính hòa hợp pháp, đúng mực và chân thực của nội dung thông tin này.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi bọn họ tên)6

2 ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn kê khai bề ngoài hạch toán là Hạch toán tự do tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai tin tức về kế toán trưởng/phụ trách kế toán tài chính tại tiêu chuẩn 2.3 ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày ban đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bước đầu hoạt động là ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp.4- Trường vừa lòng niên độ kế toán theo năm dương định kỳ thì ghi từ thời điểm ngày 01/01 mang lại ngày 31/12.- Trường hòa hợp niên độ kế toán tài chính theo năm tài thiết yếu khác năm dương kế hoạch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán tài chính là ngày thứ nhất của quý; ngày, tháng chấm dứt niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.- Tổng thời gian từ ngày bước đầu đến ngày hoàn thành niên độ kế toán đề nghị đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.5 Doanh nghiệp địa thế căn cứ vào chế độ của quy định về thuế giá bán trị tăng thêm và dự kiến chuyển động kinh doanh của người sử dụng để khẳng định 01 vào 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại tiêu chí này.6 Người đại diện thay mặt theo pháp luật của khách hàng ký thẳng vào phần này.

Mẫu giấy ủy quyền nộp Phụ lục ii-1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc—–ooo0ooo—–GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: ................................................................................)

Hà nội, ngày …… mon …… năm 2021

Bên ủy quyền

(ký, đóng góp dấu, ghi rõ bọn họ tên)

Bên nhấn ủy quyền

(ký, ghi rõ bọn họ tên)

----------------------------------------------------------------------------

Tải Thông báo đổi khác nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục ii-1 trên đây:


Nếu các bạn không cài về được thì làm theo cách sau:Bước 1: phản hồi mail vào phần phản hồi bên dướiBước 2: gởi yêu mong vào mail:tinhte.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu ao ước tải)

-------------------------------------------------------------------------------

Ví dụ dn bạn Đăng cam kết tài khoản bank với Sở kế hoạch đầu tưthì hồ sơ yêu cầu như sau:- Mẫu Phụ lục II-1 (2 bản)- Giấy ủy quyền (ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký sale – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả).- 01 CMND photo (cầm theo bản gốc để đối chiếu).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!--------------------------------------------------------------------------------