Ngày pháp luật năm 2015

      62

*
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Ngày Pháp luật được tổ chức góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phản ứng chính sách linh hoạt; làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013…

Nội dung tập trung tuyên truyền quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là những quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cán bộ, công chức tập trung quán triệt những nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật chính quyền địa phương, Luật ngân sách Nhà nước, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ, nội quy, quy chế nội bộ.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu đối với nhân dân nội dung, những điểm mới của Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật hộ tịch; Luật căn cước công dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bảo hiểm xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lại ích hợp pháp của người dân.

Ngoài ra, tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển của đất nước, của Bộ, ngành, địa phương; về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN…