Mẫu văn bản quyết định

      113

Kinh doanh là việc dùng công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường.Theo luật hiện hành tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp sẽ có cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp khác nhau dựa trên quy mô, tính chất của từng loại hình công ty. Trong đó chắc hẳn các doanh nghiệp sẽ có nhiều quyết định riêng trong hoạt động của công ty mình. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số mẫu văn bản quyết định trong doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu văn bản quyết định

*

Các mẫu văn bản quyết định trong doanh nghiệp


Nội dung bài viết:
2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trong doanh nghiệp8. Những câu hỏi thường gặp. 

I. Mẫu quyết định thôi việc 

Khi phòng ban nhân sự hoặc các giám đốc của các doanh nghiệp hoặc cơ quan đoàn thể đưa ra quyết định đình chỉ làm việc hay thôi việc một vị trí nào đó trong doanh nghiệp hoặc cơ quan đoàn thể, họ sẽ sử dụng mẫu quyết định thôi việc. Việc này sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ hợp đồng với một nhân viên nào đó kể từ thời gian ký quyết định trở đi dưới dạng văn bản thông báo.

TÊN CÔNG TY——————-Số:…./QĐ-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNHV/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ vào Luật Lao động, – Theo hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………………………………….. – Xét đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …………………………………………………………………………………… ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông (Bà)……………………………………. chức vụ…………………………………………………. được nghỉ việc kể từ ngày…………………………………………

Điều 2: Ông (Bà)…………………………………………., các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  Giám đốc – Như điều 2; – Lưu hồ sơ (Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trong doanh nghiệp

2.1 Trong công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN………Số: ……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……, ngày …. tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………………………;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông: ………………………….. Giới tính: Nam

Sinh ngày:……………….. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………… cấp ngày: …………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………

Giữ chức vụ:……………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm……………………

————————–

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty …………..…………………….……………………;

– Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…………………………,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh ………………………………..…… đối với:

Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: ………………………..

Sinh ngày: …………………………………… Dân tộc: ………………………

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .…………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:– Ông/Bà…….;– Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7);– Lưu:……TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNChủ tịch Hội đồng thành viên

3. Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ

Mẫu quyết định này luôn phải đi kèm danh sách nhân viên của từng nhiệm vụ trong Quyết định hoặc đính kèm danh sách nếu có.

TÊN CÔNG TY——————-Số:…./QĐ-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…

QUYẾT ĐỊNH Về việc:……………………….

(NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH)

– Căn cứ vào………– Xét quá trình làm việc của Ông (Bà)…………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. (Nội dung phân công công việc và danh sách nhân sự đi kèm)1. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

2. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

3. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

4. ………………………………….có nhiệm vụ:………………………………………

5. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

Điều 2. Những người được nhắc đến trong điều 1 và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:– Như trên;– Lưu Công ty.Chủ tịch/Giám đốc……………………. 

4. Mẫu quyết định khen thưởng

TÊN CÔNG TY——————-Số:…./QĐ-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNHV/v khen thưởng…………………………………………………..

(NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH)

Căn cứ quy định của công ty, Xét đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự,– Xét quá trình làm việc của các nhân viên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. (Hình thức khen thưởng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Chung Kết C1 Hôm Nay Trên Kênh Nào? Trực Tiếp Bóng Đá Cúp C1 Hôm Nay Trên Kênh Nào

Trưởng phòng Hành chính, trưởng phòng tổ chức, ………… và ông (bà)…………………………..có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:– Như trên;– Lưu Công ty.GIÁMĐỐC(Kýđóng dấu)

5. Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

Khi cần thông báo về việc ban hành nội quy lao động mới đến từng nhân viên trong doanh nghiệp để tất cả nhân viên nắm được quy định và chế tài của doanh nghiệp, nhà lãnh đạo sẽ ban hành mẫu quyết định ban hành nội quy lao động. 

TÊN CÔNG TY——————-Số:…./QĐ-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–……, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNHVề ban hành nội quy lao động

(NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH)

– Căn cứ theo Luật Lao động,– Căn cứ vào quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị,– Theo đề nghị của (cấp trên);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội quy lao động của công ty được ban hành đính kèm với Quyết định này.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đồng thời xóa bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3.Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Phòng Lao động Thương binh Xã hội……;– Lưu đơn vị.Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)

6. Mẫu quyết định về việc cử nhân viên đi công tác

TÊN CÔNG TY——————-Số:…./QĐ-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–….., ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNHVề việc…………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ theo Điều lệ tổ chức công ty,– Theo chức năng quyền hạn của Giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

– Ông …………………………………………………………………………………………………………………

– Bà …………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

– Đơn vị đến Công tác: ………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm đến công tác: ………………………………………………………………………………………

– Thời gian đi công tác: ………………………………………………………………………………………..

– Phương tiện đi công tác: …………………………………………………………………………………….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như điều 3– Lưu VPGIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

7. Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

TÊN CÔNG TY——————-Số:…./QĐ-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–…., ngày … tháng …năm 20…..

 QUYẾT ĐỊNHVề việc…………………

NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp,– Xét nguyện vọng chuyển công tác của Ông (Bà)…………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chuyển Ông (Bà)…………… – hiện đang là ………….. sang làm ………… Công ty …………….. kể từ ngày ….. tháng …. năm …..

Điều 2: Ông (Bà)…………. được thanh toán lương và các chế độ tại vị trí …………. đến hết ngày….tháng…..năm….. Kể từ ngày…..tháng…..năm……. các chế độ lương, thưởng, và các chính sách khác của Ông (Bà) …………. được hưởng như nhân viên ……………..

Ông (Bà)………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng Phòng quản lý trực tiếp, Phó Giám đốc tuyển dụng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng……năm…… cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông (Bà)………… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:– Như điều 3– Lưu VPGIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

8. Những câu hỏi thường gặp. 

8.1. Mẫu quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì?

Cũng giống như mẫu Quyết định của Công ty cổ phần, Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên cũng được sử dụng khi muốn thành lập chi nhánh mới hoặc mở rộng kinh doanh. Việc thi hành cũng sẽ được chỉ định và thông báo rõ ràng trong Quyết định và gửi đến từng phòng ban trong công ty.

8.2. Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Quyết định thành lập doanh nghiệp là văn bản của các thành viên thực hiện việc góp vốn về thành lập doanh nghiệp với các nội dung như thông tin thành viên tham gia góp vốn, số vốn góp, tài sản góp vốn, tỷ lệ góp vốn, loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, tên công ty, trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh…

Trường hợp thành viên góp vốn, chủ sở hữu công ty là tổ chức mà không phải là cá nhân thì khi muốn thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần thì theo quy định tại Nghị định 78 năm 2015 của Chính phủ thì khi muốn thực hiện thành lập bắt buộc trong hồ sơ phải có bản sao của quyết định thành lập doanh nghiệp.

8.3. Quyết định bổ nhiệm là gì?

Quyết định bổ nhiệm là văn bản trong đó ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ của giám đốc công ty, doanh nghiệp hoặc một chức danh trong cơ quan nhà nước đối với những cá nhân đạt thành tích, nhiệm vụ cao trong công việc để giữ một chức vụ khác cao hơn.

Thông thường việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền và căn cứ vào nhiệm vụ, vào quyền hạn được giao, nhu cầu công tác và khả năng của người được bổ nhiệm thì người đó sẽ ra quyết định bổ nhiệm.

8.4. Mẫu quyết định khen thưởng là gì?

Mẫu quyết định khen thưởng được mong chờ nhất ở hầu hết nhân viên, đội nhóm trong doanh nghiệp, cơ quan khi đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Thường thì mẫu quyết định khen thưởng sẽ được đưa vào vào mỗi kỳ tổng kết hàng năm hoặc khi có thành tích đặc biệt xuất sắc cần phải được tuyên dương, lấy làm gương cho những đồng nghiệp trong công ty đồng thời khuyến khích nhân viên, đội nhóm tiếp tục phát huy khả năng. Mẫu quyết định khen thưởng cần phải đi kèm danh sách nhân sự được khen thưởng cùng với phần thưởng cho từng cá nhân và đội nhóm. 

Trên đây là một số chia sẻ về các mẫu văn bản quyết định trong doanh nghiệp. Trong những năm vừa qua, Luật ACC luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp luôn sẵn lòng hỗ trợ và đáp ứng tối đa những yêu cầu của quý khách. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh và chính xác nhất theo: