Luật thuế mới nhất

      87

Để làm giỏi được các nghiệp vụ thuế, kế toán thuế ngoài việc trang bị cho bạn những khả năng cần thiết, các bạn cũng cần update thông tin về các văn bạn dạng liên quan đến thuế còn hiệu lực hiện hành và có hiệu lực thực thi mới nhất. Để phần nào khiến cho bạn đọc dễ ợt trong công việc kế toán thuế, kế toán Lê Ánh trân trọng reviews hệ thống văn bản pháp cách thức kế toán thuế (còn hiệu lực thực thi đến năm 2019)


*

Hệ thống văn bản pháp dụng cụ thuế còn hiệu lực thực thi trong năm 2019

STT

NỘI DUNG

LOẠI VĂN BẢN

TÊN VÀ SỐ HIỆU

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

1

Đăng ký kết thuế

Luật

Luật làm chủ thuế 78/2006/QH11

Luật quản lý thuế sửa đổi 21/2012/QH13

Luật sửa đổi các Luật về thuế 71/2014/QH13

Luật sửa đổi luật pháp thuế GTGT , phép tắc thuế TTĐB, luật cai quản thuế 106/2016/QH13

Nghị định

NĐ lý giải Luật thống trị thuế với Luật quản lý thuế sửa đổi 83/2013/NĐ-CP

NĐ sửa đổi các Nghị định pháp luật về thuế 91/2014/NĐ-CP

NĐ phía dẫn cơ chế sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Luật về thuế cùng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những Nghị định về thuế 12/2015/NĐ-CP

NĐ hướng dẫn phương pháp thuế cực hiếm gia tăng, hình thức thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật quản lý thuế sửa đổi 100/2016/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 mon 02 năm năm ngoái của chính phủ

146/2017/NĐ-CP

Thông tư

156/2013/TT-BTC khuyên bảo Luật cai quản thuế; chế độ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cai quản thuế cùng Nghị định 83/2013/NĐ-CP

119/2014/TT-BTC Sửa thay đổi Thông bốn 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC với 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản và dễ dàng thủ tục hành chủ yếu về thuế

151/2014/TT-BTC trả lời thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều trên Nghị định luật pháp về thuế

26/2015/TT-BTC gợi ý thuế giá chỉ trị ngày càng tăng và thống trị thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông bốn 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ

92/2015/TT-BTC hướng dẫn triển khai thuế giá bán trị ngày càng tăng và thuế thu nhập cá thể đối với cá thể cư trú có vận động kinh doanh; trả lời thực hiện một số trong những nội dung sửa đổi, bổ sung cập nhật về thuế thu nhập cá thể quy định tại mức sử dụng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành qui định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Luật về thuế với sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những Nghị định về thuế

96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp trên Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ 78/2014/TT-BTC, Thông bốn 119/2014/TT-BTC, Thông tứ 151/2014/TT-BTC

130/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định cụ thể thi hành pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của hình thức Thuế giá trị gia tăng, cơ chế Thuế tiêu thụ đặc trưng và Luật quản lý thuế với sửa đổi một vài điều tại các Thông tư về thuế

95/2016/TT-BTC gợi ý về đăng ký thuế

173/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tứ hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

06/2017/TT-BTC Thông bốn sửa đổi, bổ sung cập nhật Thông tư sửa đổi, bổ sung cập nhật Khoản 10 Điều 2 Thông bốn số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm năm ngoái của bộ Tài chính

2

Xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định

109/2013/NĐ-CP cơ chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cai quản giá, phí, lệ phí, hóa đơn

65/2015/NĐ-CP Sửa đổi những Nghị định dụng cụ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực làm chủ nhà nước tương quan đến hành vi đăng, cung cấp, chuyển tin, công bố thông tin không đúng sự thật

49/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP phương tiện xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong lĩnh vực làm chủ giá, phí, lệ phí, hóa đơn

129/2013/NĐ-CP qui định về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu về thuế và cưỡng chế thi hành ra quyết định hành chính thuế

Thông tư

166/2013/TT-BTC Thông tứ quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành thiết yếu về thuế

215/2013/TT-BTC Thông bốn hướng dẫn Chương II Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành đưa ra quyết định hành thiết yếu thuế

3

Lệ chi phí môn bài

Nghị định

139/2016/NĐ-CP nguyên lý về lệ phí tổn môn bài

Thông tư

302/2016/TT-BTC Thông tứ hướng dẫn về lệ mức giá môn bài

4

Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Luật

04/2007/QH12 dụng cụ thuế thu nhập cá nhân

26/2012/QH13 điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của vẻ ngoài thuế thu nhập cá thể số 04/2007/QH12

71/2014/QH13 quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những luật về thuế

Nghị định

65/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một vài điều của hiện tượng thuế thu nhập cá nhân và qui định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của khí cụ thuế các khoản thu nhập cá nhân

91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều tại những Nghị định phương pháp về thuế

12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành cách thức sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế với sửa đổi, bổ sung một số điều của những Nghị định về thuế

146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm nhâm thìn và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm năm ngoái của chính phủ.

Thông tư

20/2010/TT-BTC chỉ dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành bao gồm về thuế TNCN

111/2013/TT-BTC lý giải thực hiện một số trong những điều của khí cụ Thuế thu nhập cá nhân cá nhân, quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của vẻ ngoài Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 mon 6 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số điều của nguyên tắc Thuế thu nhập cá nhân và cách thức sửa đổi, bổ sung một số điều của phép tắc Thuế các khoản thu nhập cá nhân

119/2014/TT-BTC Thông bốn hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các thông tứ 156, 111, 219, 08, 85, 39, 78 nhằm cải cách, đơn giản dễ dàng các thủ tục hành thiết yếu về thuế

151/2014/TT-BTC hướng dẫn tiến hành quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm năm trước của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về câu hỏi sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định cơ chế về thuế

92/2015/TT-BTC

Công văn

16339/BTC-TCT

 

16686/BTC-TCT

 

450/TCT-TNCN

 

8817/BTC-TCT

 

5

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12 Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

32/2013/QH13 lao lý sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của phương tiện thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

71/2014/QH13 phương pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các luật về thuế

Nghị định

218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định cụ thể và lí giải thi hành hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp

91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại những Nghị định vẻ ngoài về thuế

12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định cụ thể thi hành khí cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều tại những Luật về thuế với sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm năm ngoái của bao gồm phủ.

Thông tư

150/2010/TT-BTC lý giải về thuế giá trị gia tăng (GTGT) cùng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) so với các phòng ban báo chí

119/2014/TT-BTC Thông tứ sửa đổi một vài điều của thông bốn số 156, 111, 219, 08, 85, 39, 78 nhằm cải cách, đơn giản dễ dàng các thủ tục hành thiết yếu về thuế

151/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm năm trước của chính phủ nước nhà về bài toán sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định hiện tượng về thuế

96/2015/TT-BTC

92/2015/TT-BTC Thông tứ hướng dẫn triển khai thuế GTGT cùng thuế TNCN đối với một số ngôi trường hợp

130/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CPngày 01 mon 7 năm năm nhâm thìn của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành qui định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cơ chế Thuế quý giá gia tăng, pháp luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật cai quản thuế với sửa đổi một số điều tại những Thông tứ về thuế

25/2018/TT-BTC Thông tứ hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của cơ quan chính phủ và sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của Thông tứ số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của cỗ Tài chính, Thông bốn số 111/2013/TT-BTC ngày 15 mon 8 năm trước đó của bộ Tài chính

6

Thuế quý hiếm gia tăng

Luật

13/2008/QH12 

31/2013/QH13

71/2014/QH13

106/2016/QH13

Nghị định

209/2013/NĐ-CP

92/2013/NĐ-CP

91/2014/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

10/2017/NĐ-CP

146/2017/NĐ-CP

Thông tư

150/2010/TT-BTC

219/2013/TT-BTC

72/2014/TT-BTC

119/2014/TT-BTC

151/2014/TT-BTC

26/2015/TT-BTC

92/2015/TT-BTC

99/2016/TT-BTC

 

173/2016/TT-BTC

31/2017/TT-BTC

93/2017/TT-BTC

Công văn

17557/BTC-TCT

 

18128/BTC-TCT

 

8336/BTC-CST

 

17709/BTC-TCT

 

17526/BTC-TCT

 

7

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

71/2014/QH13

70/2014/QH13

106/2016/QH13

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

146/2017/NĐ-CP

Thông tư

195/2015/TT-BTC

130/2016/TT-BTC

20/2017/TT-BTC

25/2018/TT-BTC

Công văn

181/TCT-CS

 

17879/BTC-CST

 

8

Thuế xuất, nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

122/2016/NĐ-CP

125/2017/NĐ-CP

Thông tư

38/2015/TT-BTC

39/2018/TT-BTC

Quyết định

36/2016/QĐ-TTg

45/2017/QĐ-TTg

9

Thuế đảm bảo môi trường

Luật

57/2010/QH12

Nghị định

67/2011/NĐ-CP

69/2012/NĐ-CP

Thông tư

152/2011/TT-BTC

159/2012/TT-BTC

106/2018/TT-BTC

Công văn

1199/BTC-TCT

 

6660/TCHQ-TXNK

 

13/TCT-CS

 

10

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

71/2014/QH13

Nghị định

50/2010/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

Thông tư

152 /2015/TT-BTC

Nghị quyết

1084/2015/UBTVQH13

11

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Luật

23-L/CTN

Nghị định

73-CP

74-CP

Thông tư

92/TTLB

89-TC/TCT

21-TC/TCT

03/1997/TC-TCT

117/1999/TT-BTC

Thuế áp dụng đất phi nông nghiệp

Luật

48/2010/QH12

Nghị định

53/2011/NĐ-CP

153/2011/TT-BTC

45/2011/TT-BTNMT

Thông tư

130/2016/TT-BTC

 

Trung trọng điểm kế toán Lê Ánh - nơi tổ chức đào tạo những khóa học tập kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giáo viên đứng lớp 100% là những chuyên viên giàu ghê nghiệm, hiện nay đang là kế toán trưởng, người có quyền lực cao tài chính, nghiệp vụ XNK tại những doanh nghiệp béo rất sẵn lòng giải đáp gần như thắc mắc cho chính mình nếu bạn chạm chán khó khăn trong quy trình học và làm cho kế toán.