Luật thuế mới nhất

      173

Để làm tốt được các nghiệp vụ thuế, kế toán thuế ngoài việc trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, các bạn cũng cần cập nhật thông tin về các văn bản liên quan đến thuế còn hiệu lực và có hiệu lực mới nhất. Để phần nào giúp bạn đọc thuận tiện trong công việc kế toán thuế, Kế toán Lê Ánh trân trọng giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật kế toán thuế (còn hiệu lực đến năm 2019)


*

Hệ thống văn bản pháp luật thuế còn hiệu lực trong năm 2019

STT

NỘI DUNG

LOẠI VĂN BẢN

TÊN VÀ SỐ HIỆU

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

1

Đăng ký thuế

Luật

Luật quản lý thuế 78/2006/QH11

Luật quản lý thuế sửa đổi 21/2012/QH13

Luật sửa đổi các Luật về thuế 71/2014/QH13

Luật sửa đổi Luật thuế GTGT , luật thuế TTĐB, luật quản lý thuế 106/2016/QH13

Nghị định

NĐ hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi 83/2013/NĐ-CP

NĐ sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 91/2014/NĐ-CP

NĐ hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 12/2015/NĐ-CP

NĐ hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 100/2016/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

146/2017/NĐ-CP

Thông tư

156/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

119/2014/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

26/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

130/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

173/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

06/2017/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính

2

Xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định

109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

65/2015/NĐ-CP Sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

49/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông tư

166/2013/TT-BTC Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

215/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Chương II Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

3

Lệ phí môn bài

Nghị định

139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài

Thông tư

302/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

4

Thuế thu nhập cá nhân

Luật

04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân

26/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Nghị định

65/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Thông tư

20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN

111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

119/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 156, 111, 219, 08, 85, 39, 78 để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

92/2015/TT-BTC

Công văn

16339/BTC-TCT

 

16686/BTC-TCT

 

450/TCT-TNCN

 

8817/BTC-TCT

 

5

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12 Thuế thu nhập doanh nghiệp

32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Nghị định

218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Thông tư

150/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ quan báo chí

119/2014/TT-BTC Thông tư sửa đổi một số điều của thông tư số 156, 111, 219, 08, 85, 39, 78 để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

96/2015/TT-BTC

92/2015/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với một số trường hợp

130/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

25/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính

6

Thuế giá trị gia tăng

Luật

13/2008/QH12 

31/2013/QH13

71/2014/QH13

106/2016/QH13

Nghị định

209/2013/NĐ-CP

92/2013/NĐ-CP

91/2014/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

10/2017/NĐ-CP

146/2017/NĐ-CP

Thông tư

150/2010/TT-BTC

219/2013/TT-BTC

72/2014/TT-BTC

119/2014/TT-BTC

151/2014/TT-BTC

26/2015/TT-BTC

92/2015/TT-BTC

99/2016/TT-BTC

 

173/2016/TT-BTC

31/2017/TT-BTC

93/2017/TT-BTC

Công văn

17557/BTC-TCT

 

18128/BTC-TCT

 

8336/BTC-CST

 

17709/BTC-TCT

 

17526/BTC-TCT

 

7

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

71/2014/QH13

70/2014/QH13

106/2016/QH13

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

146/2017/NĐ-CP

Thông tư

195/2015/TT-BTC

130/2016/TT-BTC

20/2017/TT-BTC

25/2018/TT-BTC

Công văn

181/TCT-CS

 

17879/BTC-CST

 

8

Thuế xuất, nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

122/2016/NĐ-CP

125/2017/NĐ-CP

Thông tư

38/2015/TT-BTC

39/2018/TT-BTC

Quyết định

36/2016/QĐ-TTg

45/2017/QĐ-TTg

9

Thuế bảo vệ môi trường

Luật

57/2010/QH12

Nghị định

67/2011/NĐ-CP

69/2012/NĐ-CP

Thông tư

152/2011/TT-BTC

159/2012/TT-BTC

106/2018/TT-BTC

Công văn

1199/BTC-TCT

 

6660/TCHQ-TXNK

 

13/TCT-CS

 

10

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

71/2014/QH13

Nghị định

50/2010/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

Thông tư

152 /2015/TT-BTC

Nghị quyết

1084/2015/UBTVQH13

11

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Luật

23-L/CTN

Nghị định

73-CP

74-CP

Thông tư

92/TTLB

89-TC/TCT

21-TC/TCT

03/1997/TC-TCT

117/1999/TT-BTC

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật

48/2010/QH12

Nghị định

53/2011/NĐ-CP

153/2011/TT-BTC

45/2011/TT-BTNMT

Thông tư

130/2016/TT-BTC

 

Trung tâm kế toán Lê Ánh - nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giảng viên đứng lớp 100% là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiện đang là kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nghiệp vụ XNK tại các doanh nghiệp lớn rất sẵn lòng giải đáp những thắc mắc cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình học và làm kế toán.