Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

      233
You may be trying khổng lồ access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018


*

*
*
*
*

*

*
Email
*
Bản in

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chủ yếu năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Thường xuyên xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải có phẩm chất và năng lực, chăm nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính.

3. Công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc; đồng thời duy trì, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động phòng ban hành chính.

II. NỘI DUNG

 


Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cố kỉnh thể

Sản phẩm/         kết quả

Cơ quan công ty trì

Cơ quan       phối hợp

Thời gian     thực hiện

Kinh phí          thực hiện

(Dự kiến)

1. Cách tân thể chế

1.1. Tạo và triển khai triển khai kế hoạch theo dõi thực trạng thi hành pháp luật năm 2018

Kế hoạch của Sở GTVT

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 01/2018

 

1.2. Theo dõi công tác làm việc thi hành điều khoản về xử lý vi phạm hành thiết yếu năm 2018

Kế hoạch của Sở GTVT

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 01/2018

 

1.3. Tham mưu kiến thiết văn bản QPPL của ubnd tỉnh năm 2018 quy định cụ thể các nội dung chính sách giao

Văn bản

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Khi được ubnd tỉnh giao

 

1.4. Triển khai kiểm tra, soát soát hệ thống hóa văn phiên bản QPPL

Kế hoạch của Sở GTVT

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Tháng 1/2018

 

1.5. Thâm nhập tập huấn nhiệm vụ xây dưng, kiểm tra, kiểm tra soạt văn bản QPPL mang đến cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

Đăng ký danh sách tham gia

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Khi có thông tin của Sở bốn pháp

 

2. Cải tân thủ tục hành chính

2.1. Phát hành Kế hoạch soát soát, reviews thủ tục hành chính

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 01/2018

 

2.2. Triển khai rà soát, dễ dàng hóa giấy tờ thủ tục hành chủ yếu năm 2018

Báo cáo công dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

10 triệu

2.3. Niêm yết công khai minh bạch đầy đủ những thủ tục hành chính tại những cơ quan, đối kháng vị

Bảng niêm yết

VP Sở, những đơn vị bao gồm TTHC

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

2.4. Nâng cao chất lượng chuyển động cơ chế một cửa và chuyển 100% TTHC triển khai tại bộ phận tiếp nhận với trả kết quả.

Q.chế chuyển động của bộ phận TN&TKQ

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

2.5. Tham gia đối thoại giữa lãnh đạo các cấp cùng với tổ chức, cá thể về TTHC.

Các cuộc đối thoại

LĐ Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

2.6. Công khai công dụng xử lý phản bội ánh đề xuất của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cũng tương tự xin lỗi thẳng cá nhân, tổ chức triển khai trong tiến hành TTHC không đúng quy định trong phòng nước.

Văn phiên bản xin lỗi

LĐ Sở, Trưởngcác phòng, ban, đối kháng vị

Văn phòng Sở

Thường xuyên

 

2.7. Tiếp tục bảo trì và triển khai việc giải quyết TTHC theo chế độ một cửa ngõ liên thông trên Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện

Phòng QLCL CTGT

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

3. Cải cách tổ chức bộ máy

3.1. Tiếp tục thực hiện nay phân cấp, phân quyền thống trị cho các đơn vị trực thuộc theo qui định của ubnd tỉnh.

Xem thêm: Địa Giới Hành Chính Tỉnh Đồng Nai, Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Đồng Nai Khổ Lớn Năm 2021

Báo cáo công dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

3.2. Tổ chức, triển khai triển khai Chương trình hành vi thực hiện tại Nghị quyết số 18 cùng Nghị quyết số 19, hội nghị trung ương 6 (khóa XII).

Kế hoạch, quyết định của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

3.3. Tiếp tục thực hiện các quy định về xếp hạng các 1-1 vị sự nghiệp công lập trực ở trong Sở GTVT.

Tờ trình, văn phiên bản đề nghị

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

Báo cáo tác dụng sắp xếp cỗ máy

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

4. Chế tạo và nâng cao CL đội hình CB, CCVC

4.1. Liên tiếp thực hiện sắp đến xếp tổ chức cơ cấu công chức, viên chức theo đúng vị trí câu hỏi làm đã có phê duyệt

Báo cáo công dụng sắp xếp

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

4.2. Tổ chức triển khai các trách nhiệm tuyển dụng công chức, viên chức theo chiến lược của ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

4.3. áp dụng đúng nguyên tắc về biên chế công chức, viên chức và lao cồn HĐ theo Nghị định số  68/2000/NĐ- CP

Báo cáo hiệu quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

4.4. Tiến hành đúng qui định về cơ cấu con số lãnh đạo tại cơ sở và những đơn vị trực thuộc

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

4.5. Gia nhập xây dựng các bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển chọn công chức

Bộ thắc mắc và đáp án, phần mềm ứng dụng

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Khi gồm yêu cầu

 

4.6. Triển khai tiến hành Kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định

Báo cáo hiệu quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

4.7. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 01/2018

20 triệu

5. Cải tân tài chính công

5.1. Sử dụng tiết kiệm chi phí và tác dụng các nguồn kinh phí được giao

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.2. Liên tiếp thực hiện thay đổi các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tất cả đủ đk theo nguyên tắc sang quy mô doanh nghiệp

Báo cáo tác dụng thực hiện

Văn phòng Sở

Các đơn vị chức năng sự nghiệp trực thuộc

Quý I/2018

 

5.3. Tiến hành kịp thời những quy định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về thay đổi cơ chế, cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tác dụng thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

5.4. Thực thi đầy đủ, kịp thời những chủ trương, chế độ về đổi mới cơ chế quản lý, chính sách tài chính của những đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.6. Tiếp tục giao quyền tự chủ cho những đơn vị sự nghiệp công lập tiến độ 2018-2020

Công văn, Tờ trình

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

Công văn, Tờ trình, report kết quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.8. Kiểm tra chuyển động tài chính của những đơn vị sự nghiệp công lập, thực trạng sử dụng gia tài được cấp thầm quyền giao vào hoạt động cung cung cấp dịch vụ.

Kế hoạch của sở, report kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.9. Bức tốc công tác thanh tra, đánh giá để phòng chống tham nhũng, lãng phí trong dự án chi tiêu công và sử dụng ngân sách đầu tư của phòng ban nhà nước

Kế hoạch của sở, report kết quả thật hiện

VP Sở, thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

6. Tân tiến hóa hành chính

6.1. Kế hoạch ứng dụng technology thông tin

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

 

6.2. Xây dựng, triển khai triển khai phương án ứng cứu cấp bách đảm bảo an ninh thông tin mạng.

Phương án của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý I-III/2018

10 triệu

6.3. Triển khai tiến hành Kiến trúc tổ chức chính quyền điện tử theo chỉ huy của tỉnh.

Báo cáo công dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

70 triệu

6.4.Duy trì xúc tiến ứng dụng chữ ký số chuyên dùng

Kế hoạch của sở triển khai tập huấn hướng dẫn áp dụng đến các đối tượng

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý I-IV/2018

10 triệu

6.5. Tuyên truyền, thông dụng đến tín đồ dân về những ứng dụng “một cửa ngõ điện tử”, thương mại & dịch vụ công trực tuyến, những trang/cổng TTĐT để nâng cao hiệu suất khai thác, sử dụng.

Các chuyển động tuyên truyền phù hợp

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý II/2018

05 triệu

6.6. Triển khai khối hệ thống thông tin cai quản cán bộ

Lắp đặt ứng dụng quản lý, báo cáo kết quả thật hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý I-IV/2018

10 triệu

6.7. Kế hoạch bảo trì triển khai hệ thống QLCL ISO 9001:2008 năm 2018

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý I/2018

10 triệu

6.8. Gia nhập tập huấn nhiệm vụ ISO

Đăng ký danh sách tham gia

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Khi có kế hoạch của Sở KH&CN

 

6.9. Theo dõi, đôn đốc câu hỏi áp dụng, bảo trì và cải tiên ISO

Văn bạn dạng chỉ đạo, lý giải của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

6.10. Kiểm tra vấn đề áp dụng, duy trì và cải tiến ISO tại những phòng, ban, đơn vị trực trực thuộc năm 2018

Kế hoạch kiểm tra, report kiểm tra

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý IV/2018

 

6.11. Tổ chức đánh giá nội bộ, công bố áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008 của Sở

 

Kế hoạch, report kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý IV/2018

05 triệu

7. Công tác làm việc chỉ đạo, điều hành cách tân hành chính

7.1 .Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tiến hành các trách nhiệm CCHC đã khẳng định trong planer CCHC năm 2018 của Sở GTVT

Văn bạn dạng chỉ đạo của Sở GTVT

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

7.2. Chiến lược kiểm tra công tác CCHC, Thanh tra, đánh giá công vụ, đánh giá việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa văn phòng tại các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc.

Kế hoạch  của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý I-IV/2018

 

7.3. Xúc tiến Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018.

Báo cáo tác dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Tháng Quý 1/2018

 

7.4. Tiếp tục gia hạn và cải thiện chất lượng buổi giao lưu của Trang thông tin điện tử CCHC  của Sở

Các tin, bài đăng cài đặt trên trang

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

7.5. Gắn công tác thi đua khen thưởng cùng đánh giá, phân loại cán cỗ công chức với công tác làm việc CCHC

 

Quyết định khen thưởng, report kết quả thật hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

7.6. Tổ chức, triển khai reviews xác định Chỉ số CCHC cung cấp tỉnh năm 2018

Văn phiên bản chỉ đạo của Sở GTVT

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý IV/2018

 

7.7. Phối phù hợp với Sở Nội vụ và những Sở ngành thực hiện các trọng trách CCHC năm 2018.