Hỏi đáp hóa học

      19
Hòa tan 0,1 mol Cu và 0,2 mol Fe2O3 vào v ml dd hcl 0,1M và H2SO4 0,2 M vừa đủ thu được dd A. a) Tính CM các chất trong dd A. b) CHo dd A vào...

Bạn đang xem: Hỏi đáp hóa học

*

khi đổ dầu vào ly nước,ly nước sẽ như thế nào a:dầu tan ra hòa với nước b:dầu tràn xuống đáy ly c:dầu nổi lên mặt nước d:không...
*

Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí M gồm hai hidrocacbon vào bình đựng dung dịch brom dư, thấy khốilượng bình đựng dung dịch brom tăng 2,6 gam và còn lại...
*

Cho từ từ đến hết 100ml dung dịch NaCO3 1M vào 100ml dung dịch CaCl2 0,5Ma. Nêu hiện tượng của thí nghiệm? Giải thích hiện tượng bằng phương trình...
*

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng...
*

Từ các dữ kiệnH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH= -285,8kjN2O5(k) + H2O(l)  HNO3(l) ΔH= -76,6kj½ N2(k) + 3/2 O2(k) + ½ H2(k)  HNO3(l) ΔH= -174,1kjTính...

Xem thêm: Phát Minh Động Cơ Phản Hấp Dẫn Thiên Tài Của Nga Tạo Ra Diện Mạo Mới

Tinhs biến thiên entropil tiêu chuẩn phản ứng sau:N2H4 (l) + 2H2O2(l)  N2 (k)+ 4H2O (k)Biết S0298 (J/mol.K) 121,2 109,6 191,5 188,7
Từ các dữ kiện :C(than chì) + O2(k)  CO2(k) ΔH = -393,5kjH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH = -285,8kjCH3OH + ½ O2  CO2 + H2O ΔH= -726,4KjTính nhiệt...
Từ các dữ kiện :C(than chì) + O2(k)  CO2(k) ΔH = -393,5kjH2(k) + ½ O2(k)  H2O(l) ΔH = -285,8kj2C2H6(k) + 7O2(k)  4CO2(k) + 6H2O(l) ΔH =...
Bài 6: Có phản ứng : KClO3(r)  KCl(r) + 3/2 O2(k) ΔH = 49,4kjKClO4(r)  KC(r) l + 2 O2(k) ΔH = 33kjTính ΔH phản ứng : 4KClO3(r)  3KClO4(r) + KCl(r)
Cho phản ứng : NH3 (k) + O2(k)  NO(k) + H2O (l)Biết : ΔH2980 (kj/mol) -46,2 0 90,4 -285,8S2980 (j/mol.K) 192,5 205 210,6 70,0a/ Tính ΔH , ΔU của...
Tính hiệu số giữa hiệu ứng nhiệt đẳng tích ΔU và hiệu ứng nhiệt đẳng ápΔH của phản ứng sau ở 25 0C:C2H5OH(l) + 3O2(k)  2CO2 (k) + 3 H2O (l) , cho...
Khử 80 g Sắt (III) oxit bằng Nhôm giải phóng 426,3Kj. Đốt cháy 5,4g Algiải phóng 167,4kj .Tính nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của Fe2O3
Cho 32,5g Zn tác dụng H2SO4 loãng ở 298K,1atm người ta thu đượclượng nhiệt thoát ra là 70,31kj. Tính hiệu ứng nhiệt đẳng tích và hiệu ứng...
1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là...
Các thẻ phổ biến nhất Hóa học hữu cơ ×2191 Hóa học vô cơ ×1756 Kim loại ×408 Phản ứng Oxi hóa - khử ×308 Este ×269 Hợp chất hữu cơ ×266 Sự điện li ×212 Nhóm Halogen ×185 Oxi - Lưu huỳnh ×167 Nhóm nitơ ×163 Định luật bảo toàn khối lượng ×146 Axit hữu cơ ×138 Thành phần cấu tạo... ×137 Hiđrocacbon ×113 Cacbon Silic ×100 Liên kết hóa học ×85 Andehyt ×76 Rượu ×67 Khối lượng nguyên tử ×66 Điện phân ×65
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử
*