Hồ sơ giải thể

      81

Trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về việc giải thể doanh nghiệp trên khắp các ngành công nghiệp. Việc giải thể doanh nghiệp đang trở thành một chủ đề quan trọng và nổi bật trong thế giới kinh doanh. Điều này cho thấy sự biến đổi và khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt. Những nguyên nhân dẫn đến quyết định giải thể doanh nghiệp có thể rất đa dạng, từ sự thay đổi trong nhu cầu thị trường đến sự mất cân đối trong quản lý hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh này, việc hiểu rõ quy trình giải thể doanh nghiệp và những hệ quả của nó trở thành một yếu tố cần thiết để các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định phù hợp và đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm giải thể doanh nghiệp, quy trình thực hiện và tầm quan trọng của việc này đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Bạn đang xem: Hồ sơ giải thể

*

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp


Nội dung bài viết:

Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp/công ty

Bước 2: Lập hồ sơ giải thể

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Bước 4: Thông báo giải thể

Bước 5: Giai đoạn thanh lý

Bước 6: Công bố giải thể

Thủ tục quy trình giải thể doanh nghiệp cụ thể:

Bước 1: Quyết định giải thể

Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc đại hội cổ đông (nếu có) phải tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này cần được ghi thành biên bản và công bố theo quy định.Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều cổ đông, quyết định giải thể cần được thông qua với đa số cổ đông chấp thuận theo tỷ lệ quy định.

Bước 2: Lập hồ sơ giải thể

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ giải thể đầy đủ. Hồ sơ này bao gồm:Biên bản quyết định giải thể doanh nghiệp.Báo cáo tài chính cuối kỳ (báo cáo tài sản, nợ, thu, chi và lợi nhuận cuối kỳ).Báo cáo thuế cuối kỳ, chứng từ liên quan đến thuế.Hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực.Danh sách tài sản và nợ của doanh nghiệp.Hồ sơ giải thể này sẽ được gửi tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cục Thuế.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý tài sản để trả nợ, thanh toán các khoản phải thu và trả lại tài sản cho chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.Thanh lý tài sản có thể bao gồm việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trả lại tài sản cho các bên liên quan hoặc tiến hành các thủ tục khác để chấm dứt quyền sở hữu tài sản.

Bước 4: Thông báo giải thể

Doanh nghiệp phải thông báo giải thể đến các bên liên quan, bao gồm:Cơ quan thuế: Cần thông báo giải thể để chấm dứt quyền và nghĩa vụ thuế.Ngân hàng và các đối tác kinh doanh: Cần thông báo để thanh lý các khoản nợ, đảm bảo quyền lợi của các bên.Công chức, viên chức, người lao động: Cần thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các quyền lợi liên quan đến lao động.Các bên liên quan khác: Bao gồm các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, v.v.

Bước 5: Giai đoạn thanh lý

Sau khi hoàn thành các bước trên, doanh nghiệp phải tiến hành giai đoạn thanh lý, bao gồm:Hoàn thành các thủ tục thanh lý thuế, bảo hiểm xã hội và các vấn đề pháp lý khác theo quy định.Đăng ký chấm dứt hoạt động kinh doanh và hủy bỏ giấy phép kinh doanh tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.Các thủ tục khác như báo cáo tình trạng giải thể doanh nghiệp, báo cáo tài chính kết thúc, v.v.

Bước 6: Công bố giải thể

Quá trình giải thể doanh nghiệp có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định pháp luật và tình huống cụ thể của doanh nghiệp.Tham khảo thêm thủ tục phá sản của ACC tại bài viết của chúng tôi nhé.

*
Giải thể doanh nghiệp

Tham khảo thêm video Thủ tục giải thể doanh nghiệp để được hướng dẫn chi tiết hơn.

2. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp/công ty

Dưới đây là chi tiết hơn về các trường hợp mà một doanh nghiệp có thể cần thực hiện thủ tục giải thể:

Quyết định của chủ sở hữu

Một doanh nghiệp có thể quyết định giải thể dựa trên quyết định của chủ sở hữu, ví dụ như quyết định không tiếp tục hoạt động doanh nghiệp, quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc không thể duy trì kinh doanh nữa. Quyết định này thường được thể hiện thông qua việc triệu tập họp đại hội cổ đông hoặc họp đồng chủ tịch công ty.

Hết hạn thời gian hoạt động

Một doanh nghiệp có thể quyết định giải thể khi hết hạn thời gian hoạt động đã được đăng ký ban đầu. Điều này có thể áp dụng cho các công ty được thành lập với mục tiêu hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như dự án xây dựng hay sự kiện ngắn hạn.

Không có hoạt động kinh doanh

Nếu doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian dài và không có kế hoạch hoạt động trong tương lai, chủ sở hữu có thể quyết định giải thể công ty để chấm dứt hoạt động. Điều này có thể áp dụng cho các doanh nghiệp không hoạt động do khó khăn tài chính, thay đổi trong thị trường hoặc sự thay đổi chiến lược kinh doanh.

Vấn đề tài chính

Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng và không thể tiếp tục hoạt động, chủ sở hữu có thể quyết định giải thể công ty để tránh tiếp tục chịu áp lực về tài chính và nợ nần. Trong trường hợp này, việc giải thể sẽ giúp chủ sở hữu xác định và quản lý các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác và theo quy định pháp luật.

Sáp nhập hoặc mua lại

Trong trường hợp doanh nghiệp được sáp nhập vào công ty khác hoặc bị mua lại bởi công ty khác, chủ sở hữu có thể quyết định giải thể doanh nghiệp ban đầu. Điều này xảy ra khi sáp nhập hoặc mua lại là phần của chiến lược mở rộng hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp và doanh nghiệp ban đầu không còn cần tồn tại riêng lẻ.

3. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp/công ty

*
Giải thể doanh nghiệpĐể giải thể doanh nghiệp, có một số điều kiện cần được tuân thủ và thực hiện. Dưới đây là một giải thích chi tiết về các điều kiện này:

Quyết định giải thể

Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc đại hội cổ đông phải tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này cần được ghi thành biên bản và công bố theo quy định.

Đạt được đa số cổ đông tán thành

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều cổ đông, quyết định giải thể cần được thông qua với sự tán thành của đa số cổ đông theo tỷ lệ quy định. Thông thường, đa số cổ đông được xác định dựa trên tỷ lệ vốn góp của mỗi cổ đông.

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Doanh nghiệp phải hoàn thành và thanh toán các nghĩa vụ tài chính, bao gồm trả nợ, thanh toán các khoản phải thu, và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản và nợ. Các tài liệu và báo cáo tài chính cuối kỳ phải được lập và công bố đầy đủ theo quy định.

Thanh lý tài sản và nợ

Doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý tài sản để trả nợ, thanh toán các khoản phải thu, và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản và nợ. Quá trình thanh lý có thể bao gồm việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoặc trả lại tài sản cho các bên liên quan.

Thanh lý hợp đồng lao động

Doanh nghiệp cần chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các quyền lợi liên quan đến nhân viên. Điều này bao gồm việc thanh toán các khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các khoản phúc lợi khác cho nhân viên.

Thông báo giải thể và công bố thông tin

Doanh nghiệp phải thông báo giải thể đến các bên liên quan, bao gồm cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác kinh doanh, công chức, viên chức, người lao động, và các bên liên quan khác. Thông báo này có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hủy bỏ giấy phép kinh doanh và đăng ký chấm dứt hoạt động

Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục để hủy bỏ giấy phép kinh doanh và đăng ký chấm dứt hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tham gia quá trình thanh lý thuế và các nghĩa vụ pháp lý khác

Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục thanh lý thuế, bảo hiểm xã hội, và đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác theo quy định của cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và quy định pháp luật, trước khi giải thể, nên tham khảo ý kiến từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý và tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan áp dụng tại thời điểm đó.

*
Quy trình các bước giải thể doanh nghiệp

Dưới đây là quy trình chi tiết và dài hơn về các bước giải thể doanh nghiệp:

Chuẩn bị và thông qua quyết định giải thể

Ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc đại hội cổ đông tổ chức cuộc họp để thảo luận và thông qua quyết định giải thể. Quyết định này cần được ghi thành biên bản và công bố theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của doanh nghiệp.

Lập hồ sơ giải thể

Hồ sơ giải thể bao gồm các tài liệu và thông tin cần thiết để đăng ký giải thể và công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp. Hồ sơ này cần chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ, bao gồm:Biên bản quyết định giải thể: Ghi chép chi tiết về quyết định giải thể doanh nghiệp, bao gồm ngày, tháng, năm ban hành và tên chức vụ của người ký.Báo cáo tài chính cuối kỳ: Báo cáo tài chính cuối kỳ trước khi giải thể, bao gồm báo cáo tài sản, nợ, thu, chi và lợi nhuận.Báo cáo thuế cuối kỳ: Báo cáo về tình hình thuế phải nộp cuối kỳ, bao gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế lao động và các khoản thuế khác.Danh sách tài sản và nợ: Liệt kê chi tiết về tài sản và nợ của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định, hàng tồn kho, công nợ và các khoản nợ khác.Hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội: Danh sách các hợp đồng lao động, thông tin về nhân viên và các quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Thông báo giải thể

Doanh nghiệp cần thông báo giải thể cho các bên liên quan như cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác kinh doanh, công chức, viên chức, người lao động và các bên liên quan khác. Thông báo này có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thanh lý tài sản và nợ

Doanh nghiệp thực hiện quá trình thanh lý tài sản để trả nợ, thanh toán các khoản phải thu và giải quyết các vấn đề liên quan. Quá trình thanh lý có thể bao gồm bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trả lại tài sản cho các bên liên quan hoặc tiến hành các thủ tục khác để chấm dứt quyền sở hữu tài sản.

Thanh lý hợp đồng lao động

Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các quyền lợi liên quan đến nguồn nhân lực. Điều này bao gồm thanh toán các khoản lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phúc lợi khác cho nhân viên.

Thực hiện các thủ tục pháp lý

Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan như thanh lý thuế, bảo hiểm xã hội, đăng ký chấm dứt hoạt động kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định của cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Công bố giải thể

Doanh nghiệp công bố thông tin về giải thể trên Công báo điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các phương tiện thông tin đại chúng.

Quy trình giải thể có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và quy định của pháp luật. Do đó, trước khi tiến hành giải thể, nên tìm hiểu kỹ quy định pháp luật áp dụng và tư vấn từ chuyên gia pháp lý để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và quy định pháp luật hiện hành.

5. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp/công ty

Biên bản quyết định giải thể

Đây là tài liệu quan trọng nhất, ghi chép chi tiết về quyết định giải thể doanh nghiệp. Biên bản này cần ghi rõ ngày tháng, nơi ban hành, tên và chức vụ của người ký.

Xem thêm: Game Cờ Cá Ngựa 3D Chi Tiết Nhất, Hướng Dẫn Chơi

Báo cáo tài chính cuối kỳ

Hồ sơ giải thể cần bao gồm báo cáo tài chính cuối kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo này phải được lập theo quy định kế toán và bao gồm thông tin về tài sản, nợ, thu, chi, và lợi nhuận.

Báo cáo thuế cuối kỳ

Doanh nghiệp phải cung cấp báo cáo thuế cuối kỳ cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Báo cáo này cần bao gồm thông tin về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế lao động, và các khoản thuế khác phải nộp.

Hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội

Hồ sơ giải thể cần bao gồm danh sách hợp đồng lao động, thông tin về nhân viên, lương bổng, và các khoản phúc lợi. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin về việc hoàn thành các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội đối với nhân viên.

Danh sách tài sản và nợ

Hồ sơ giải thể phải bao gồm danh sách chi tiết về tài sản và nợ của doanh nghiệp. Điều này bao gồm tài sản cố định, hàng tồn kho, công nợ, và các khoản nợ khác.

Giấy phép hoạt động và các giấy tờ liên quan

Doanh nghiệp cần đệ trình giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép môi trường, và các giấy tờ liên quan khác mà doanh nghiệp đã được cấp phép trong quá trình hoạt động.

Thông báo giải thể

Doanh nghiệp phải thông báo giải thể đến các bên liên quan, bao gồm cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên, và công chức, viên chức.

Lưu ý rằng các yêu cầu và các tài liệu cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định pháp luật và từng trường hợp cụ thể. Do đó, trước khi lập hồ sơ giải thể, nên tham khảo thông tin từ các nguồn pháp luật hoặc tư vấn từ chuyên gia để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và quy định pháp luật hiện hành.

6. Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

6.1 Trình tự giải thể công ty

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

6.2 Hồ sơ giải thể công ty

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án đối với doanh nghiệp xã hội: Trường hợp doanh nghiệp xã hội còn số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có thêm bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận:

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);Bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận.

7. Các khoản nợ phải thanh toán khi giải thể và thứ tự thanh toán

Doanh nghiệp muốn giải thể phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ, nếu như doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ thì phải giải quyết thủ tục phá sản. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;Nợ thuế;Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

8. Hệ quả pháp lý của việc giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp rơi vào các trường hợp phải giải thể thì kể từ khi đã có quyết định giải thể, các hành vi sau đây sẽ bị nghiêm cấm thực hiện:

Cất giấu, tẩu tán tài sản;Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;Huy động vốn dưới mọi hình thức.

(Căn cứ Điều 211 Luật doanh nghiệp 2020)

Bất cứ cá nhân nào trong doanh nghiệp thực hiện các hành vi nêu trên đều có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nếu có thiệt hại nào xảy ra thì người gây ra hậu quả có trách nhiệm phải bồi thường.

Do đó, chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật và những người quản lý khác phải lưu ý tránh thực hiện các hành vi nêu trên, vì dù vô tình hay cố ý thì cá nhân/doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

9. Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, các hoạt động sau đây bị cấm:

Hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp không được tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh sau khi quyết định giải thể được thông qua. Tất cả các hoạt động sản xuất, mua bán, cung cấp dịch vụ, và giao dịch kinh doanh khác đều phải được dừng lại.

Ký kết hợp đồng mới

Doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng mới sau khi quyết định giải thể. Mọi thỏa thuận hợp đồng phải được hoàn thành trước ngày giải thể.

Thu, chi tiền

Doanh nghiệp không được thu tiền từ khách hàng hoặc chi tiền cho bất kỳ hoạt động nào sau khi quyết định giải thể. Mọi thu chi tiền phải được thanh toán và giải quyết trước ngày giải thể.

Tuyển dụng và thay đổi nhân sự

Doanh nghiệp không được tuyển dụng nhân viên mới hoặc thay đổi cấu trúc nhân sự sau khi quyết định giải thể. Đồng thời, cần tiến hành các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các quyền lợi liên quan đến nhân viên hiện có.

Mở rộng hoặc chuyển đổi ngành nghề

Doanh nghiệp không được mở rộng hoặc chuyển đổi ngành nghề sau khi quyết định giải thể. Mọi hoạt động liên quan đến mở rộng hoặc chuyển đổi ngành nghề đều bị cấm.

Rút vốn và chuyển nhượng cổ phần

Doanh nghiệp không được rút vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần sau khi quyết định giải thể. Mọi thao tác liên quan đến rút vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần phải được hoàn thành trước ngày giải thể.

Các hoạt động bị cấm này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình giải thể doanh nghiệp một cách đúng đắn và hoàn chỉnh.

10. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty của ACC

10.1 Chất lượng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của ACC

Việc giải thể công ty là một quá trình phức tạp với nhiều công động và phải thông qua nhiều cơ quan. Do đó nếu như không nắm vững quy định và có kinh nghiệp lâu năm thì việc giải thể một doanh nghiệp có thể kéo dài vài năm với chi phí bỏ ra gấp chục lần chi phí thành lập doanh nghiệp.

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải doanh nghiệp và quyết toán thuế giải thể, ACC tự tin rằng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và trọn vẹn nhất.

Đến với ACC, bạn được gì?

Tự hào là đơn vị hàng đầu về tư vấn quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp, vì vậy luôn đảm bảo mọi vấn đề pháp lý cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn cho quý khách.Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh chi phí.Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, ACC thay mặt quý khách soạn thảo.Tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho khách hàng. Công ty chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc nên ngoài việc chuyên viên được đào tạo về chuyên môn thì còn có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước ở tất cả các tỉnh/thành. Do đó, khi làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin và dịch vụ mình cần một cách nhanh nhất.

10.2 Quy trình đăng ký dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty của ACC:

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.Khảo sát thực tế (Đây là một bước vô cùng quan trọng để cá nhân hoặc tổ chức có thể thuận lợi )Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, tổ chức trong hợp đồng.Nhận bản soạn thảo hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp cho qúy khách;Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

10.3 Phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty tại ACC

ACC cung cấp dịch vụ giải thể giá rẻ cho quý doanh nghiệp, quý công ty với giá chỉ từ 3.000.000 đồng, tùy thuộc vào hồ sơ của công ty mà chúng tôi sẽ tư vấn giá cả hợp lý. Dịch vụ tại ACC luôn luôn được thực hiện với sự tận tâm và giá cả cạnh tranh thị trường nên Quý khách hàng cứ yên tâm khi liên hệ với chúng tôi.

11. Mọi người cũng hỏi

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động kinh doanh và giải quyết các nghĩa vụ tài chính, pháp lý của doanh nghiệp. Nó bao gồm các thủ tục như thông báo, thanh lý tài sản và nợ, chấm dứt hợp đồng lao động, đăng ký chấm dứt hoạt động và công bố thông tin. Mục tiêu là kết thúc hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và đáp ứng các yêu cầu pháp luật.

Theo như chúng tôi cập nhật trong quá trình làm việc thực tế hiện nay thì cơ quan kinh doanh/cơ quan thuế không còn thu hồi giấy phép kinh doanh khi doanh nghiệp giải thể nữa.

Thời gian giải thể có lâu không?

Việc giải thể doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều bước tại nhiều cơ quan khác nhau nên thời gian bị kéo dài. Thông thường bước mất thời gian nhất là bước giải quyết tại cơ quan thuế, nếu bạn không quen việc thì có khi mất vài năm cũng chưa làm xong thủ tục. Do đó, để tránh mất thời gian hãy liên hệ Công ty Luật ACC, chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện trọn gói thủ tục giải thể từ A-Z trong thời gian từ 1-3 tháng.

Sau khi giải thể công ty xong thì chủ doanh nghiệp còn trách nhiệm gì không?

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo thì những chức danh nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời gian làm thủ tục giải thể công ty có phải nộp thuế môn bài không?

Sau khi công ty đã thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì công ty sẽ không phải đóng thuế môn bài nữa.

Việc tìm hiểu về các quy định pháp luật như quy định về giải thể công ty sẽ giúp ích cho bạn đọc rất nhiều, các vấn đề liên quan cũng đã được chúng tôi trình bày ở phần trước của bài viết.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Trình tự, thủ tục giải thể công ty gửi đến quý bạn đọc để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, quý bạn đọc vui lòng truy cập trang web: https: tinhte.edu.vn để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu giải thể doanh nghiệp trọn gói hãy liên hệ ngay

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin