Điều lệ mẫu công ty tnhh một thành viên

      491
*
*

Luật sư Công chứng Thông tin - sự kiện Cơ sở dữ liệu Tư vấn pháp luật
*
RSS Đặt làm trang chủ
*
*

*

*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

………, ngày tháng….. năm 201…

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN …….

Bạn đang xem: Điều lệ mẫu công ty tnhh một thành viên

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: HÌNH THỨC

Ông ………. Làm chủ sở hữu

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại việt nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,có con dấu riêng,có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

ĐIỀU 2: TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN …..

Tên công ty viết tắt bằng tiếng việt: ……

2. Trụ sở Công ty:

Trụ sở chính cuả Công ty:

………………..

điện thoại: …….

3. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nườc ngoài khi có nhu cầu và phải tuân theo các quy định của pháp luật.

4. Công ty có thể thành lập liên doanh với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài

khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản ly Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3:NGÀNH,NGHỀ KINH DOANH:

……

Điều 4: CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Họ và tên: Trần Kiên Cường Quốc tịch: việt nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………

Chỗ ở hiện tại: ……….

Sinh ngày:……. Dân tộc: ….. Giới tính: Nam

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiêu) số:…….

Ngày cấp:……. Nơi cấp: …….

Điện thoại:….

ĐIỀU 5: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VIỆC TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

1. Vốn điều lệ: …

- Vốn tiền mặt: …..

-Vốn bằng tài sán: ……

-Vốn khác: không

2. Tăng giảm vốn điều lệ:

a. Công ty không được giảm vốn điều lệ

b. Công ty tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu Công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, Công ty sẽ đăng ký chuyển thành Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào Công ty.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

a. Quyết định nội dung điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

b. Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

c. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chúc,cá nhân khác

d. Quyết đinh việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác của công ty.

e. Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty

f.thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty đã hoàn thành giải thể hoặc phá sản.

g. Các quyền khác theo quy định của Luật doanh Nghiệp năn 2005 và Điều lệ công ty.

Hạn chế đối với quyền sở hữu của công ty nhu sau:

- Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác thì chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác,công ty sẽ đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời han 15 ngày,kể từ ngày cuyển nhượng.

- Chủ sở hữu công ty sẽ không rút lợi nhuận khi công ty chưa thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

+ Nghĩa vụ của chủ sở hữu:

a. Tuân thủ điều lệ của công ty;

b. Tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị chủ tịch kiêm giám đốc công ty.

c. Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác .

d. Thực hiện ccá nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty.

Ñieàu 7: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

a. Thôøi haïn hoaït ñoäng cuûa Coâng ty laø 50 naêm, keå töø ngaøy ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù doanh nghieäp vaø ñöôïc pheùp hoaït ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

b. Coâng ty coù theå chaám döùt hoaït ñoäng tröôùc thôøi haïn hoaëc keùo daøi theâm thôøi gian hoaït ñoäng theo Quyeát ñònh cuûa Chuû sôû höõu coâng ty.

CHƯƠNG II:

TỔ CHỨC - QUẢN LÝ - HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU 8: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

+ Công ty có các quyền sau:

1.Tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành,nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh, được nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bố và sử dụng vốn.

3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng.

4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Tuyển dụng,thuê và sử dụng lao động theo nhu cầu kinh doanh.

6. Chủ động ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.

8. Chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

9. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy đinh.

10.Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luậtvề khiếu nại, tố cáo.

11. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

+ Công ty có các nghĩa vụ sau:

1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doang ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Tổ chức công tác kế toán,lập và nộp báo cáo tài chính trung thực,chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Xem thêm: Cảnh Bình Minh Đẹp Nhất Thế Giới, 530 Bình Minh & Hoàng Hôn Ý Tưởng Trong 2021

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiên các kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

7. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự,an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

8.Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐỀU 9:CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

a. Chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ tịch kiêm giám đốc công ty

b. Khi cần thiết chủ tịch công ty có thể thuê người khác làm Giám đốc Công ty.

c. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể của giám đốc được quy định tại điều lệcông ty, hợp đồng lao động mà giám đốc ký với chủ tịch công ty.

d. Người đại diện theo pháp luật của công ty là: Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.

Khi chủ tịch kiêm giám đốc công ty vắng mặt quá 30 ngày ở việt nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty theo nguyên tắc quy định tại điệu lệ công ty.

ĐIỀU 10: CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1.Chủ kiêm giám đốc công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 và pháp luật có liên quan.

2. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế độ làm việc của chủ tịch kiêm giám đốc công ty thực hiện theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

ĐIÊU 11: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Giám đốc công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005.

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị Kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc công ty có quyền sau:

- Tổ chức thực hiện quyết định của chủ tịch công ty;

- Quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuọc thẩm quyền cuả Chủ tịch công ty;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên chủ tịch công ty;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc sử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tuyển dụng lao động;

- Các quyền khác được quy định tại điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà giám đốc ký với chủ tịch công ty.

ĐIỀU 12: BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Giúp việc Giám đốc có 1 phó giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, trước Chủ tịch công ty, về pháp luật về nhiệm vụ được giao thực hiện.

Kế toán trưởng công ty giúp giám đốc chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê của công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng tuân theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 13: HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Hợp đồng giao dịch giữa chủ sở hữu công ty với người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giũ thành hồ sơ riêng của công ty.

ĐIỀU 14: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

1. Người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại công ty theo chế độ Hợp đồng lao động, được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam, Nội quy lao động và Quy chế lương thưởng của Công ty.

2. Giám đốc công ty là người quyết định tuyển dụng lao động, trên cơ sở người lao động có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc và theo quy chế do Chủ tịch công ty ban hành.

CHƯƠNG III:

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

ĐIÊU 15: NĂNM TÀI CHÍNH VÀ NĂM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/01/ và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Riêng năm tài chính đầu tiên được tính từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và kết thúc vào cuối ngày 31/12 năm đó.

2. Công ty thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản, chế độ chứng từ theo quy định của pháp lệnh kế toán, thống kê và các hướng dẫn cuả bộ tài chính.

3. Việc thu chi tài chính của công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty nộp các báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 16: THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY.

1. Người quản lý công ty được hưởng thù lao hoặc lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, lương và lợ ích khác của người quản lý công ty được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

ĐIỀU 17: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY VÀ XỬ LÝ LỖ TRONG KINH DOANH

Hàng năm, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;

- Quỹ phát triển kinh doanh;

- Quỹ khen thưởng phúc lợi;

- Các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

Các quỹ khác và tỷ lệ trích lập quỹ sẽ do chủ tịch công ty quyết định tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu của công ty chỉ được rút lợi nhận của công ty khi công ty thanh toán đủ các khoản và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Trong trường hợp công ty bị lỗ trong kinh doanh nhöng chưa đến mức phải tuyên bố giải thể theo quy định của pháp luật, thì công ty sẽ thực hiện xử lý phần lỗ như sau:

- Lấy tiền quỹ dự trữ bắt buộc để bù lỗ.

- Nếu tiền quỹ dự trữ không có hoặc có nhưng không đủ bù lỗ, thì phần lỗ còn lại phải chuyển sang năm sau trừ vào lợi nhuận của công ty.

CHƯƠNG IV:

TỐ TỤNG TRANH CHẤP, GIẢI THỂ, THANH LÝ, PHÁ SẢN

ĐIÊU 18: TỐ TỤNG TRANH CHẤP

1. Tranh chấp nội bộ, công ty có thể giải quyết trên phương thức tự thoả thuận nội bộ, nếu không được sẽ thông qua cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

2. Tranh chấp bên ngoài, công ty có quyền bình đẳng trước pháp luật với mọi pháp nhân, thể nhân khi có tố tụng tranh chấp. Đại diện hợp pháp của công ty sẽ đại diện cho công ty trước pháp luật.

ĐIỀU 19: GIẢI THỂ CÔNG TY

Công ty giải thể trong các trưòng hợp sau:

a. Theo quyết định của chủ sở hữu

b. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

ĐIỀU 20: THỦ TỤC GIẢI THỂ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN

1.Chủ sở hữu công ty thông qua quyết định giải thể với các nội dung chủ yếu:

+ Tên trụ sở công ty

a. Lý do giải thể

b. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không vượt qua 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

c. Phương án xử lý các chế độ phát sinh từ hợp đồng lao động ;

d. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

2.Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan , người lao động trong công ty. quyết định này phải được niêm yết công khai tại tụ sở cính của công ty và đăng báo viết hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ.thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ;số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

3. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

a. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật va các quyên lợi khác của người lao đọng theo thoả ước lao động tập thể và hờp đồng lao động dã ký kêt;

b. Nợ thuế và các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu công ty.

4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết nợ của công ty, người đại diện phải gửi hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh

5. Trường hợp công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Công ty sẽ giải thể trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi GCN ĐKKD.

ĐIỀU 21: PHÁ SẢN

Việc phá sản của công ty được thực hiện theo thử tục của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

CHƯƠNG V:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐIỀU 22: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU 23: SỬA ĐỔI BỔ SUNG.

Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của chủ sở hữu công ty.

ĐIỀU 24: HIỆU LỰC

….., ngày …tháng…. Năm…….

CHỮ KÝ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự