Chương trình hành động của đảng ủy thực hiện

      263


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

------------------

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Bạn đang xem: Chương trình hành động của đảng ủy thực hiện

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động cần tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước; thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định. Phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu với trách nhiệm chính trị cao nhất, thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Có biện pháp cụ thể, tạo đột phá mới để thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” mà Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối đã đề ra.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. 100% đảng viên các cơ quan Trung ương được học tập, nghiên cứu, quán triệt và 100% đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối.

2. 100% chi bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. 100% đảng ủy xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

4. Hằng năm có khoảng 50% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 50% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

5. Trong nhiệm kỳ, 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 30.000 quần chúng ưu tú, kết nạp 18.000 đảng viên mới.

6. 100% đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trong Đảng bộ Khối xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối bố trí đủ cán bộ chuyên trách, phân công cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định.

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao của cơ quan, các đảng ủy trực thuộcchủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng chủ trương, kế hoạch công tác và lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1.1. Đảng bộ các cơ quan, ban đảng ở Trung ương

- Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu tổng hợp, tập trung vào việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đểlàm sáng tỏ một số vấn đề về đảng cầm quyền,nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng;về chủ nghĩa xã hộivàcon đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoàn thiện cơ chế, quy chế, quy định về những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng như: tự phê bình và phê bình; hoạt động chất vấn trong Đảng; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tham mưu, đề xuất đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định trong công tác tổ chức, cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp. Cụ thể hóa quy chế đánh giá cán bộ bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, đào tạo, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài. Tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên bảo đảm chất lượng. Xác định rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về chính trị. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất của cán bộ chuyên trách công tác đảng ở các cấp, thực hiện tốt Nghị quyết số 39-CT/TW của Bộ Chính trịvề tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công khai kết quả xử lý. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Nghiên cứu tham mưu việc tăng thẩm quyền kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng cho ủy ban kiểm tra các cấp. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan ủy ban kiểm tra tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện mới theo hướng thật sự tin dân, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận, hướng các hoạt động về cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng theo hướng xác định rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm. Có biện pháp hiệu quả để chủ động ngăn chặn, răn đe, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Nghiên cứu, tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Xác định rõ cơ chế phân cấp, phân quyền, phát huy quyền chủ động, sáng tạo gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. Tham mưu các giải pháp đồng bộ để xây dựng văn hóa trong Đảng gắn với cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở.

1.2. Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tư pháp

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu, thẩm định việc xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án luật. Tham mưu việc tổ chức giám sát, thẩm định các luật, dự án luật, pháp lệnh về thể chế hóa Cương lĩnh chính trị, Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tham mưu tổ chức giám sát tối cao các hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước.

- Tham gia đóng góp vào việc thể chế hóa và giám sát các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tham mưu các giải pháp đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên, đất đai, khoáng sản, quy hoạch, kế hoạch phát triển, đầu tư, kinh doanh, góp phần minh bạch hóa các hoạt động quản lý nhà nước.

1.3. Đảng bộ các cơ quan quản lý nhà nước

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, thể chế hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tham mưu các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, người có công.

- Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các đề án, luật, dự án luật, pháp lệnh, nghị định trình Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; kịp thời xây dựng các thông tư và văn bản hướng dẫn thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

- Đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Làm rõ hơn chức năng quản lý nhà nước và quản lý kinh tế, cung cấp dịch vụ công; xây dựng cơ chế đặc thù cho từng ngành, địa phương để huy động tối đa các nguồn lực trong nước và nước ngoài, giảm đầu tư công. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

- Tham gia xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thẩm quyền. Thực hiện tốt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững. Huy động tối đa các nguồn lực để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược.

- Tích cực phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ công táccải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, thủ tục hành chính, công vụ, công chức và hiện đại hóa hành chính. Đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp.Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng tổ chức, bộ máy các cơ quan Nhà nước tinh gọn, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; thực hiện đúng chức năng kiến tạo phát triển. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

- Tham gia lãnh đạo việc thể chế hóa và tổ chức thực thi các công ước quốc tế, hiệp định đối tác khu vực và quốc tế mà nước ta tham gia, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng cơ hội để thu hút đầu tư phát triển từ các nguồn lực bên ngoài.

1.4. Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị của cơ quan, đơn vị. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Luật, Pháp lệnh, Điều lệ, nghị quyết đại hội nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Các cấp ủy đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu xây dựng, cụ thể hóa và giám sát việc tổ chức thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hộicủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị) và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị).

- Tham gia tích cực vào việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Chú trọng phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc.

1.5. Đảng bộ các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông

- Các cấp ủy đảng chủ động phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chiến lược phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị. Phối hợp tham mưu các giải pháp xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin; mọi người dân đều được thụ hưởng các dịch vụ thông tin, truyền thông tiên tiến. Xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy; thúc đẩy các ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong đời sống xã hội, nhất là trong quản lý nhà nước và tổ chức chính quyền điện tử. Phát triển nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng đất nước giàu mạnh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Xây dựng các cơ quan báo chí thực sự là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn rộng rãi để phát huy dân chủ, để nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

1.6. Đảng bộ các cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo

- Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo thực sự là hạt nhân chính trị trong hoạt động tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ làm động lực để phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Tham gia có trách nhiệm vào việc đổi mới cơ chế quản lý đối với các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ hướng đến mục tiêu, hiệu quả, tạo động lực cho cán bộ nghiên cứu cống hiến cho khoa học.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập, nâng cao trình độ nghiên cứu. Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về những vấn đề lớn như: Cương lĩnh chính trị, Hiến pháp; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020… Xây dựng, phát triển nền khoa học và công nghệ thực sự hiện đại, góp phần trực tiếp vào việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục phối hợp tham mưu đổi mới nội dung và chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Xem thêm: Mua Bán Căn Hộ Chung Cư Nguyễn Đức Cảnh Tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1.7. Đảng bộ các cơ quan đối ngoại

- Tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Góp phần xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

- Cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, chính sách và tổ chức hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; nâng cao hơn nữa hiệu quả ngoại giao đa phương; những vấn đề mới về an ninh truyền thống, phi truyền thống, chủ trương, chính sách đối ngoại của các nước lớn, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại song phương, đa phương khác trong khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Chú trọng nghiên cứu, tham mưu chủ trương, biện pháp đấu tranh có hiệu quả với cáchoạt động vi phạm chủ quyền biển đảo, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Tích cực phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

*

Theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; Chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Kế hoạch phát kiển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 ; Chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhiệm vụ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối chủ động xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, bảo đảm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đây là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng hàng đầu của cấp ủy các cấp, cần được cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy. Tổ chức nghiêm túc việc thảo luận trong sinh hoạt định kỳ hoặc chuyên đề của ban thường vụ, thường trực đảng ủy hoặc theo yêu cầu của cấp trên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng.

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng

- Các cấp ủy đảng xây dựng, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác. Cấp ủy các cấp nhất là bí thư chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng. Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập nghị quyết: học tập trên lớp, học tập qua sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, học tập qua nghiên cứu tài liệu, kết hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo theo chuyên đề. Đảng viên thuộc lĩnh vực nào học tập, quán triệt sâu nội dung nghị quyết đề cập đến lĩnh vực đó.

- Cấp ủy các cấp, nhất là chi ủy chủ động, tích cực nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phân công đảng viên có kinh nghiệm, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thường xuyên kèm cặp, theo dõi, giúp đỡ đảng viên trẻ, đảng viên đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Kịp thời giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nói đi đôi với làm, tự làm công tác tư tưởng cho chính mình. Có biện pháp phù hợp kịp thời uốn nắn, nhắc nhở và xử lý hiện tượng phát ngôn thiếu xây dựng, thiếu trung thực, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị. Quản lý chặt chẽ từ khâu xây dựng chương trình, nội dung học tập, quản lý học viên đến việc đánh giá chất lượng học tập và cấp chứng chỉ. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Tăng cường tổ chức thông tin thời sự chuyên đề và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên, đảng viên và quần chúng, gắn với đổi mới thông tin công tác tư tưởng nhằm kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các phương tiện thông tin.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của ban tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo các cấp. Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối. Các cấp ủy chịu trách nhiệm quản lý, điều hành đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội của cấp ủy.

2.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương

- Cấp ủy các cấp xây dựng và ban hành chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm một cách cụ thể, tập trung khắc phục những khâu, lĩnh vực thực hiện trong nhiệm kỳ trước còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra. Chủ động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế làm việc phù hợp với nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và tình hình thực tế, trong đó chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy cấp trên cơ sở. Phối hợp xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút cán bộ có kinh nghiệm làm công tác đảng chuyên trách trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, thực hiện chuyển giao các tổ chức đảng.

- Cấp ủy các cấp cụ thể hóa và đưa vào nghị quyết của cấp ủy việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập và đề xuất nhu cầu cần được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để nắm tình hình chính trị nội bộ và kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở đơn vị mình. Gắn công tác bảo vệ chính trị với công tác cán bộ. Tiến hành đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng về quản lý cán bộ, đảng viên; về tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch cán bộ; về đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Các cấp ủy đảng, nhất là chi ủy, có các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý cán bộ, đảng viên nhằm chủ động ngăn chặn, không để cán bộ, đảng viên biến chất về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết xử lý những đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Đối với các chi bộ (cả chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc): Phải xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, hằng năm. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng chi ủy viên, đảng viên của chi bộ, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. Xây dựng, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện và thống nhất thực hiện quy chế phối hợp giữa chi ủy với thủ trưởng và với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; giữa bí thư chi bộ với tập thể chi ủy. Thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Nội dung sinh hoạt gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân công cán bộ, đảng viên luân phiên báo cáo trước chi bộ các nội dung sinh hoạt chuyên đề. Chi ủy nắm diễn biến tư tưởng, sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện dứt điểm việc chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú cho những đảng viên đã nghỉ hưu theo đúng quy định.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức tốt việc học tập và quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện tới cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được nêu tại Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; các quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, với cơ quan thanh tra cùng cấp, thanh tra công vụ các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận... Cấp ủy các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là lãnh đạo cơ quan, đơn vị vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan tham mưu, vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng. Chú trọng nghiên cứu xây dựng các cơ chế, quy chế, quy định nhằm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng,lãng phí và các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viênđảm nhận những công việc dễ nảy sinh tiêu cực.

- Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra của cấp ủy theo quy định; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra.

2.4. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước

- Tiếp tục cụ thể hóa bằng các cơ chế, quy chế, quy định nhằm xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bảo đảm dân chủ thực sự trong sinh hoạt đảng và hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện để cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong công tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch toàn bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, kế hoạch công tác, nhất là công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, tài sản.

- Chủ trì, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện Quy chế văn hóa công sở trong từng cơ quan, đơn vị. Phối hợp tổ chức định kỳ việc đối thoại giữa bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy trong các cơ quan quản lý Nhà nước lấy chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm một trong những căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm. Xây dựng các quy chế, quy định trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên trong việc đi công tác, tiếp xúc cơ sở.

2.5. Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

- Cấp ủy đảng có nghị quyết, văn bản chỉ đạo, giao cho các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát, phản biện cơ chế, chính sách, quy chế, quy định; giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về đạo đức, lối sống; tích cực tham gia công tác quản lý cơ quan, đơn vị. Quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Xây dựng tổ chức đoàn, hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh. Có cơ chế, quy chế, quy định cụ thể về việc bố trí công tác đối với cán bộ đoàn hết tuổi công tác theo Quy chế cán bộ đoàn. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ; cán bộ đoàn được học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Giao những nhiệm vụ khó cho tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên để rèn luyện, thử thách bản lĩnh chính trị, tập trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; tham mưu, tổ chức thực hiện những lĩnh vực mũi nhọn của ngành, cơ quan, đơn vị; các hoạt động vì cộng đồng, xã hội từ thiện…

2.6. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, toàn diện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các cấp. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký cụ thể việc làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

- Thực hiện tốt việc phân công, phân cấp trách nhiệm của tập thể ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, thường trực cấp ủy; lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Trong kiểm điểm, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; trong kiểm điểm cá nhân, đảng viên là thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểm điểm trước, cấp phó kiểm điểm sau. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện khi cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

- Cấp ủy các cấp đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI vào chương trình công tác toàn khóa và hằng năm. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các quy định cụ thể về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ và thực hiện công khai, minh bạch các quy định về công tác cán bộ, nhất làcác quy địnhliên quan đếntuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo,nâng lương, nâng ngạch của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đưa nội dung kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, công khai trong nội bộ và báo cáo cấp ủy cấp trên kết quả kiểm tra, giám sát những nội dung này. Lấy kết quả thực hiện việc: nêu gương; tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tập trung dân chủ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và xếp loại đảng viên cuối năm.

3. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với công tác cải cách hành chính

-Cụ thể hóa nội dung, phương thức quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương.Các đảng ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vịtiếp tụcxây dựng, sửa đổi,bổ sung quy chế phối hợp công tác. Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

-Tập trungrà soát,đồng thời có kiến nghị với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vịsửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các quy định về công tác tổ chứccán bộcho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn. Trong đó cần bảo đảmthực hiệnnghiêmnguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chứccán bộ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy về công tác tổ chứccán bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong công tác tổ chức cán bộ ở mỗi cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ gắn với các chức danh cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách qua các môi trường làm việc; chú ý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh.

- Phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành quy chế, quy định xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Lấy đó làm căn cứ xếp hạng thi đua, phân loại cán bộ, công chức đối với các tập thể, cá nhân hằng năm.

- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động đảng vụ. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên qua mạng nội bộ và công tác điều hành, thông tin tuyên truyền của cấp ủy đảng trên môi trường mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Khối

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cụ thể hóa, bổ sung vào chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy Khối, định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kết quả việc thực hiện.

- Các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa vào chương trình công tác hằng năm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn; tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

2. Các đảng ủy trực thuộc

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương để xây dựng chương trình hành động sát thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và nghị quyết đại hội cấp mình./.