Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI CHÍNH__________Số: 111/2021/TT-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021THÔNG TƯHướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa__________Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 th" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI CHÍNH__________Số: 111/2021/TT-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021THÔNG TƯHướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa__________Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 th" />

Các thông tư mới nhất về kế toán

      26
cầm tắt văn bản VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB tương quan Lược đồ ngôn từ MIX thiết lập về
Đăng nhập tài khoản tinhte.edu.vn cùng đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Các thông tư mới nhất về kế toán

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
share qua:
*
*

BỘ TÀI CHÍNH

__________

Số: 111/2021/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021


THÔNG TƯ

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

__________

Căn cứ hình thức Kế toán ngày đôi mươi tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật cai quản thuế ngày 13 mon 6 năm 2019;

Căn cứ Luật túi tiền nhà nước ngày 25 mon 06 năm 2015;

Căn cứ Luật thanh toán giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của chính sách Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật cai quản thuế;

Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về report tài chủ yếu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của chính phủ nước nhà về thanh toán điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế và cục trưởng viên Quản lý, thống kê giám sát kế toán, kiểm toán;

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành Thông bốn hướng dẫn kế toán nhiệm vụ thuế nội địa như sau:

Chương I.QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tứ này hướng dẫn kế toán về chi phí thuế và các khoản thu khác thuộc giá thành nhà nước do cơ quan liêu thuế quản lý thu theo phương pháp tại Luật làm chủ thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây call là kế toán thuế) bao gồm:

a) các quy định tầm thường về kế toán tài chính thuế;

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế;

c) tích lũy thông tin đầu vào của kế toán tài chính thuế, bệnh từ kế toán thuế;

d) thông tin tài khoản kế toán thuế;

đ) Sổ kế toán thuế;

e) báo cáo kế toán thuế;

g) tổ chức công tác kế toán tài chính thuế.

2. Các nội dung khác liên quan đến công tác kế toán thuế không quy định cụ thể tại Thông bốn này được triển khai theo biện pháp chung của quy định kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thuế: Tổng cục Thuế, viên Thuế, bỏ ra cục Thuế quần thể vực, chi cục Thuế.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá thể khác có liên quan đến kế toán tài chính thuế nêu trên Thông bốn này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tứ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Thuế bao hàm thuế và những khoản thu khác thuộc giá cả nhà nước vị cơ quan lại thuế quản lý thu lý lẽ tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Luật thống trị thuế.

2. Kế toán thuế là vấn đề cơ quan tiền thuế các cấp tiến hành thu thập, ghi chép, phản bội ánh toàn bộ số tạo nên về tiền thuế vị cơ quan thuế nên thu, đã thu, còn yêu cầu thu, đề xuất hoàn, vẫn hoàn, còn đề nghị hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xoá nợ trong quá trình thực hiện hoạt động nghiệp vụ thống trị thuế.

3. Chuyển động nghiệp vụ làm chủ thuế là các hoạt động về cai quản thuế do cơ quan tiền thuế những cấp tiến hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và theo khí cụ của Luật cai quản thuế, những Luật Thuế, các quy định của lao lý có liên quan và theo các quy trình nhiệm vụ về làm chủ thuế do Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế ban hành.

4. Đơn vị kế toán thuế là Tổng cục Thuế, cục Thuế, bỏ ra cục Thuế khu vực, bỏ ra cục Thuế.

5. Hệ thống ứng dụng làm chủ thuế là khối hệ thống các ứng dụng technology thông tin bởi vì Tổng cục Thuế thành lập và thực thi để thực hiện các chuyển động nghiệp vụ cai quản thuế.

6. Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế là một trong ứng dụng thuộc hệ thống ứng dụng quản lý thuế gồm nhiệm vụ thống trị số chi phí thuế bắt buộc thu, vẫn thu, còn cần thu, phải hoàn, đang hoàn, còn cần hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ của từng fan nộp thuế; đồng thời, thực hiện cung cấp tin đầu vào của kế toán tài chính thuế theo nguyên lý tại Điều 12 Thông tư này.

7. Phân hệ kế toán thuế là 1 trong ứng dụng thuộc khối hệ thống ứng dụng cai quản thuế để tiến hành công tác kế toán tài chính thuế theo điều khoản tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tứ này.

8. Cơ sở dữ liệu cai quản thuế là tập hợp những thông tin, tài liệu về làm chủ thuế được cập nhật, xử lý, khai thác và thu xếp lưu trữ trên hệ thống ứng dụng cai quản thuế theo chế độ của lao lý và theo những quy trình nhiệm vụ về cai quản thuế bởi vì Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế ban hành.

9. Cơ sở tài liệu kế toán thuế là tập hợp các thông tin, tài liệu về kế toán thuế (bao gồm: những thông tin đầu vào của kế toán thuế, chứng từ kế toán tài chính thuế, thông tin tài khoản kế toán thuế, sổ kế toán thuế, report kế toán thuế) được lưu lại trữ, sắp đến xếp, tổ chức để truy vấn cập, khai thác, cai quản và cập nhật thông qua phương tiện đi lại điện tử bên trên Phân hệ kế toán tài chính thuế.

Điều 4. Đối tượng của kế toán thuế

1. Những khoản bắt buộc thu, đã thu, còn đề nghị thu về thuế: đề đạt số chi phí thuế do cơ quan lại thuế phải thu, vẫn thu, còn cần thu của fan nộp thuế hoặc tổ chức triển khai được cơ sở thuế ủy nhiệm thu.

2. Các khoản bắt buộc hoàn, sẽ hoàn, còn phải hoàn thuế: phản chiếu số chi phí thuế do cơ quan liêu thuế nên hoàn, sẽ hoàn, còn buộc phải hoàn cho tất cả những người nộp thuế hoặc tổ chức triển khai được phòng ban thuế ủy nhiệm thu.

3. Các khoản miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ chi phí thuế: phản ảnh số tiền thuế miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ vì cơ quan thuế thực hiện.

Điều 5. Phạm vi, nhiệm vụ của công tác kế toán thuế

1. Phạm vi của công tác kế toán thuế trong tổ chức tiến hành hoạt động cai quản thuế của cơ quan thuế

Công tác kế toán thuế là 1 trong những trong những chức năng cai quản thuế của ban ngành thuế, thực hiện các hiệu quả của vận động nghiệp vụ thống trị thuế khác đã xong xuôi xử lý để tiến hành công tác kế toán tài chính thuế theo những nội dung pháp luật tại Điều 6 Thông tứ này.

2. Nhiệm vụ của công tác kế toán thuế

a) Thực hiện thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế, lập bệnh từ kế toán tài chính thuế theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông bốn này để triển khai ghi sổ kế toán tài chính thuế.

b) Đối chiếu, đánh giá số liệu sẽ hạch toán bảo vệ khớp đúng với tin tức đầu vào có xuất phát phát sinh từ những hồ sơ nghiệp vụ thống trị thuế tương quan đến công tác kế toán thuế.

c) Trường đúng theo phát hiện sai sót trong quá trình hạch toán kế toán tài chính thuế thì phải xác minh nguyên nhân cùng yêu cầu xử lý theo công cụ tại Điều 14, Điều 16 Thông bốn này.

d) lưu giữ trữ, quản lí lý, hỗ trợ thông tin, tài liệu kế toán thuế theo nguyên tắc tại Điều 9 Thông tứ này.

đ) cung ứng thông tin, tài liệu kế toán tài chính thuế trung thực, đầy đủ, đúng lúc theo phép tắc của luật pháp về kế toán tài chính và quản lý thuế.

e) các nhiệm vụ của công tác kế toán thuế được Phân hệ kế toán thuế thực hiện tự động hoặc được công chức làm công tác làm việc kế toán thuế triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và theo thẩm quyền bên trên Phân hệ kế toán thuế.

3. Trọng trách của các bộ phận chức năng làm chủ thuế tại cơ sở thuế các cấp lúc thực hiện chuyển động nghiệp vụ quản lý thuế

a) cách xử trí hồ sơ nghiệp vụ làm chủ thuế theo vẻ ngoài tại các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế bởi vì Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế ban hành, đảm bảo an toàn thông tin đầy đủ, bao gồm xác, kịp thời.

b) kiểm soát điều hành xử lý tài liệu của làm hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế trên hệ thống ứng dụng cai quản thuế của ngành thuế theo dụng cụ tại quy định quy định trọng trách về kiểm soát điều hành xử lý tài liệu trên khối hệ thống ứng dụng cai quản thuế của ngành thuế vày Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế ban hành.

c) chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin cung cấp cho thông tin đầu vào của kế toán thuế theo dụng cụ tại Điều 12 Thông tứ này.

d) Đối chiếu, kiểm tra soát tài liệu hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế và các thông tin quản lý thuế với những người nộp thuế đảm bảo đầy đủ, thiết yếu xác, kịp thời.

đ) Trường thích hợp phát hiện tại sai, sót hoặc kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ nghiệp vụ cai quản thuế liên quan đến công tác làm việc kế toán thuế làm ảnh hưởng đến thông tin hạch toán kế toán thuế thì nên xử lý, điều chỉnh kịp thời theo quy định.

Điều 6. Nội dung của công tác kế toán thuế

Công tác kế toán tài chính thuế là một trong các chức năng cai quản thuế của ban ngành thuế các cấp được triển khai một cách thường xuyên và có hệ thống theo những quy trình nghiệp vụ làm chủ thuế trên hệ thống ứng dụng cai quản thuế, trong những số đó có Phân hệ kế toán thuế. Công tác kế toán thuế bao gồm các công việc sau:

1. Tích lũy thông tin nguồn vào của kế toán tài chính thuế, lập bệnh từ kế toán thuế

a) thu thập thông tin nguồn vào của kế toán thuế là các bước của kế toán tài chính thuế được thực hiện tự động bởi Phân hệ kế toán thuế kết nối với Phân hệ cai quản nghĩa vụ fan nộp thuế theo hiện tượng tại các Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Thông bốn này nhằm mục tiêu xác định không hề thiếu các câu chữ hạch toán của từng thông tin tài khoản kế toán thuế.

b) Trường đúng theo ghi sổ kế toán thuế ko qua quy trình thu thập thông tin đầu vào của Phân hệ kế toán thuế, công chức làm công tác làm việc kế toán thuế lập hội chứng từ kế toán tài chính thuế theo hiện tượng tại Điều 16 Thông tứ này.

2. Ghi sổ kế toán tài chính thuế là công việc của kế toán tài chính thuế được thực hiện auto bởi Phân hệ kế toán tài chính thuế nhằm mục tiêu ghi chép những thông tin nguồn vào của kế toán tài chính thuế và triệu chứng từ kế toán thuế trên khoản 1 Điều này để hạch toán kế toán thuế, phản ảnh các vận động nghiệp vụ cai quản thuế gây ra trong kỳ kế toán tài chính thuế, bao hàm việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ, thay thế sổ kế toán thuế theo các quy định tại Mục 3, Chương II Thông tứ này.

3. Lập báo cáo kế toán thuế là quá trình của kế toán tài chính thuế được thực hiện auto bởi Phân hệ kế toán tài chính thuế hoặc vì công chức làm công tác kế toán thuế nhằm tổng hợp hiệu quả hoạt động làm chủ thuế của cơ sở thuế những cấp (bao gồm số thuế buộc phải thu, vẫn thu, còn buộc phải thu, bắt buộc hoàn, vẫn hoàn, còn yêu cầu hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ) theo chính sách tại Mục 4 Chương II Thông tư này.

4. Tàng trữ và cung cấp thông tin, tài liệu kế toán thuế là công việc của kế toán tài chính thuế triển khai theo qui định tại Điều 9 Thông tứ này.

Điều 7. Đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính thuế

1. Đơn vị chi phí tệ trong kế toán tài chính thuế là đồng Việt Nam, được dùng để ghi sổ kế toán thuế, lập và trình bày báo cáo kế toán thuế.

2. Ngôi trường hợp ban ngành thuế trong quy trình thực hiện các nghiệp vụ làm chủ thuế đối với người nộp thuế khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ theo cách thức của Luật thống trị thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành giải pháp thì cần quy đổi ra đồng vn khi thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế nhằm ghi sổ kế toán thuế, lập và trình bày report kế toán thuế bằng đồng đúc Việt Nam. Ví dụ như sau:

a) Tỷ giá chỉ quy đổi số buộc phải thu vào trường hợp người nộp thuế khai thuế bằng ngoại tệ là tỷ giá hạch toán do bộ Tài thiết yếu (Kho bạc bẽo Nhà nước) luật pháp tại thời khắc hạch toán.

b) Tỷ giá quy đổi số vẫn thu vào trường hợp fan nộp thuế nộp thuế bằng ngoại tệ là tỷ giá hạch toán trên giấy hạch toán thu chi tiêu nhà nước của Kho bạc Nhà nước truyền sang cơ sở thuế.

Điều 8. Kỳ kế toán thuế

1. Kỳ kế toán thuế được khẳng định theo năm dương lịch, gọi là năm kế toán, bao gồm 4 ký tự, vắt thể:

a) Kỳ kế toán tài chính thuế được tính từ đầu ngày 01 mon 01 cho đến khi hết ngày 31 mon 12 năm dương lịch.

b) Kỳ kế toán tài chính thuế năm trước tiên đối với đơn vị kế toán thuế mới thành lập được khẳng định từ đầu ngày quyết định thành lập và hoạt động mới, chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập đơn vị chức năng kế toán thuế có hiệu lực thực thi đến không còn ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

c) Kỳ kế toán thuế sau cuối của đơn vị chức năng kế toán thuế khi bị chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập, giải thể tính từ trên đầu ngày 01 tháng 01 năm dương lịch mang đến hết cách đây không lâu ngày ra quyết định chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, giải thể đơn vị chức năng kế toán thuế bao gồm hiệu lực.

d) thời gian của kỳ kế toán tài chính thuế năm đầu tiên, năm cuối cùng thực hiện theo phía dẫn của chế độ kế toán và những văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Phép tắc hạch toán theo kỳ

a) Ngày hạch toán kế toán thuế được khẳng định là ngày hạch toán ghi sổ kế toán tài chính thuế vào Phân hệ kế toán tài chính thuế.

b) Ngày tích lũy thông tin đầu vào của kế toán tài chính thuế phải bảo đảm an toàn nguyên tắc ngay trong ngày phát sinh nghiệp vụ làm chủ thuế hoặc chậm nhất là ngày tức thì kề tiếp theo sau ngày tạo ra nghiệp vụ thống trị thuế. Trừ ngày nghỉ theo điều khoản thì ngày tích lũy thông tin là ngày làm việc tiếp theo của ngày ngủ đó.

c) Trường hợp trong thời gian lập report kế toán thuế tạo ra điều chỉnh các nghiệp vụ cai quản thuế đã được hạch toán vào kỳ kế toán tài chính thuế của năm trước, nếu thực hiện trước thời gian đóng kỳ kế toán thuế thì được hạch toán điều chỉnh vào kỳ kế toán thuế của năm kia và khẳng định bằng tin tức năm kế toán hiện tượng tại khoản 1 Điều này.

d) Sau thời khắc đóng kỳ kế toán tài chính thuế, việc điều chỉnh số liệu thuộc kỳ kế toán tài chính thuế của năm trước chỉ được tiến hành theo yêu ước của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền cùng theo mức sử dụng tại khoản 3, khoản 4 Điều 27 với khoản 2, khoản 3 Điều 30 Thông bốn này.

3. Mở, đóng kỳ kế toán thuế

a) Mở kỳ kế toán tài chính thuế là việc tùy chỉnh cấu hình trạng thái mở trên Phân hệ kế toán tài chính thuế kể từ ngày ban đầu kỳ kế toán tài chính thuế nêu tại khoản 1 Điều này so với một kỳ kế toán thuế để thực hiện việc cập nhật dữ liệu tin tức đầu vào của kế toán tài chính thuế, update chứng từ kế toán thuế, hạch toán ghi sổ kế toán thuế hoặc sửa, xóa tài liệu trên sổ kế toán thuế của Phân hệ kế toán thuế.

b) Đóng kỳ kế toán thuế là việc thiết lập trạng thái đóng trên Phân hệ kế toán tài chính thuế so với một kỳ kế toán thuế nhằm không cập nhật dữ liệu tin tức đầu vào của kế toán thuế, không update chứng từ kế toán tài chính thuế, không sửa, xóa dữ liệu trên sổ kế toán thuế của Phân hệ kế toán thuế.

c) thời gian đóng kỳ kế toán thuế là ngày ở đầu cuối của tháng trang bị 3 tính từ lúc ngày xong kỳ kế toán. Ngôi trường hợp thời gian đóng kỳ kế toán tài chính thuế trùng với ngày nghỉ ngơi theo phép tắc thì ngày đóng kỳ kế toán tài chính là ngày làm việc tiếp theo giáp của ngày ngủ đó. Trường phù hợp do nguyên nhân khách quan rất cần phải lùi thời gian đóng kỳ kế toán tài chính thuế thì yêu cầu được sự phê chu đáo của Tổng viên Thuế.

Từ thời điểm xong xuôi kỳ kế toán thuế đến thời gian đóng kỳ kế toán thuế, rất nhiều số liệu điều chỉnh kế toán thuế được hạch toán theo thông tin năm kế toán tài chính được vẻ ngoài tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Từ thời khắc đóng kỳ kế toán mang đến trước khi report kế toán thuế được phê phê chuẩn của cơ quan bao gồm thẩm quyền, phòng ban thuế chỉ được kiểm soát và điều chỉnh số liệu năm kế toán tài chính theo kiến nghị của cơ quan tất cả thẩm quyền hoặc điều chỉnh số liệu bởi cơ quan thuế phát hiện sai sót nếu được sự phê duyệt của Tổng cục Thuế cùng hạch toán theo thông tin năm kế toán được lao lý tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

d) các trường thích hợp sai sót số liệu kế toán không được điều chỉnh vào kỳ kế toán thuế theo tin tức năm kế toán tài chính nêu trên thì thực hiện hạch toán vào kỳ kế toán thuế của năm hiện tại và bổ sung cập nhật thông tin năm túi tiền với quý hiếm “01” để triển khai cơ sở thuyết minh trên báo cáo kế toán thuế của năm hiện tại tại.

Điều 9. Lưu trữ và cung ứng thông tin, tài liệu kế toán

1. Tài liệu kế toán tài chính thuế bao gồm thông tin đầu vào của kế toán thuế, chứng từ kế toán thuế, sổ kế toán thuế, report kế toán thuế và những tài liệu khác có liên quan đến công tác kế toán thuế được biểu đạt dưới bề ngoài các tin tức là dữ liệu điện tử được lưu trữ theo nguyên lý của quy định về kế toán.

Dữ liệu đầu vào trước khi tích lũy vào Phân hệ kế toán tài chính thuế được tàng trữ trên Phân hệ làm chủ nghĩa vụ người nộp thuế và những phân hệ nghiệp vụ thống trị thuế thuộc khối hệ thống ứng dụng quản lý thuế theo khí cụ của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Tổng viên Thuế tất cả trách nhiệm đảm bảo việc lưu lại trữ có công dụng truy cập nhằm khai thác bắt đầu thông tin đầu vào của kế toán thuế.

2. Hỗ trợ thông tin, tài liệu kế toán thuế

a) Việc hỗ trợ thông tin, tài liệu kế toán tiến hành theo pháp luật của điều khoản về kế toán và điều khoản về thống trị thuế.

b) Thông tin, tài liệu cung ứng của kế toán thuế là số yêu cầu thu, đã thu, còn nên thu, cần hoàn, đang hoàn, còn buộc phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xoá nợ bởi vì cơ quan lại thuế cai quản và các thông tin không giống có tương quan thể hiện nay trên các chỉ tiêu của báo cáo kế toán thuế điều khoản tại Thông tư này.

Điều 10. Tổ chức hệ thống ứng dụng technology thông tin trong công tác quản lý thuế

1. Khối hệ thống ứng dụng thống trị thuế được luật pháp tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này bao gồm Hệ thống ứng dụng làm chủ thuế tích hòa hợp (Hệ thống TMS) và các ứng dụng quản lý thuế ngoài khối hệ thống TMS để triển khai công tác quản lý thuế của cơ sở thuế các cấp với lưu trữ triệu tập thông tin thống trị thuế của tất cả các dung nhan thuế, khoản thu của fan nộp thuế bởi vì cơ quan liêu thuế thống trị trên phạm vi toàn quốc, được tổ chức triển khai thành nhóm những ứng dụng (phân hệ) sau đây:

a) những phân hệ nghiệp vụ cai quản thuế là các công dụng được thiết lập trên khối hệ thống TMS hoặc cấu hình thiết lập trên các ứng dụng quản lý thuế ngoài hệ thống TMS để xử lý những nghiệp vụ làm chủ thuế theo những quy trình nghiệp vụ do Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế ban hành (bao gồm: thống trị hồ sơ thuế (QHS), Đăng cam kết thuế (ĐKT), cách xử trí Tờ khai thuế (XLTK), Xử lý quyết định (XLQĐ), cách xử trí Hoàn thuế (XLHT), giải pháp xử lý Miễn sút thuế (XLMG), thống trị nợ thuế (QLN), Thanh tra kiểm soát (TTR), quản lý trước bạ, bất động sản nhà đất (TB-NĐ)…).

Kết quả xử lý nhiệm vụ tại những phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế của khối hệ thống TMS và những ứng dụng thống trị thuế ngoài khối hệ thống TMS yêu cầu được truyền auto vào Phân hệ làm chủ nghĩa vụ bạn nộp thuế thuộc khối hệ thống TMS để ghi chép, phản bội ánh, xác định số tiền thuế yêu cầu thu, đang thu, còn buộc phải thu, nên hoàn, vẫn hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ của từng bạn nộp thuế. Làm hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế được tàng trữ trên các phân hệ nghiệp vụ làm chủ thuế của khối hệ thống TMS và những ứng dụng quản lý thuế ngoài hệ thống TMS phải có khả năng truy cập nhằm xác định xuất phát thông tin đầu vào của Phân hệ làm chủ nghĩa vụ fan nộp thuế.

b) Phân hệ thống trị nghĩa vụ fan nộp thuế được phương tiện tại khoản 6 Điều 3 Thông tứ này là một trong ứng dụng được thiết lập cấu hình trên hệ thống TMS được tích hợp với các phân hệ nghiệp vụ thống trị thuế không giống trong hệ thống ứng dụng làm chủ thuế để ghi chép, phản bội ánh, khẳng định số chi phí thuế nên thu, sẽ thu, còn yêu cầu thu, phải hoàn, đã hoàn, còn buộc phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ của từng tín đồ nộp thuế; hỗ trợ các số liệu này cho những phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế trong quy trình thực hiện các nghiệp vụ thống trị thuế theo tiến trình nghiệp vụ vị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

Các thông tin ghi chép về nghĩa vụ của fan nộp thuế trên Phân hệ làm chủ nghĩa vụ người nộp thuế phải bao hàm các nội dung thông tin được nguyên lý tại khoản 2 Điều 12 Thông tứ này để bảo đảm có khả năng cung ứng đầy đủ, bao gồm xác, kịp thời với truyền tự động thông tin đầu vào của kế toán thuế mang đến Phân hệ kế toán thuế được phương pháp tại Thông tứ này.

2. Chế độ và trách nhiệm của các thành phần trong xử lý, điều hành và kiểm soát dữ liệu bên trên từng phân hệ của khối hệ thống ứng dụng cai quản thuế triển khai theo các quy trình nghiệp vụ thống trị thuế và quy định quy định trách nhiệm về kiểm soát và điều hành xử lý dữ liệu trên khối hệ thống ứng dụng thống trị thuế vì chưng Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

Điều 11. Ứng dụng technology thông tin trong công tác kế toán thuế

1. Công tác kế toán thuế triển khai trên cơ sở ứng dụng technology thông tin cùng xử lý tự động hóa với cơ sở tài liệu kế toán thuế tập trung tại Tổng viên Thuế bước đầu từ khâu tích lũy thông tin nguồn vào của kế toán thuế, lập triệu chứng từ kế toán thuế, xử lý tin tức đầu vào và bệnh từ kế toán tài chính thuế, ghi sổ kế toán thuế, report kế toán thuế; phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với những quy trình, quy định nhiệm vụ về cai quản thuế, cai quản thu túi tiền nhà nước; có khả năng tích hợp, trao đổi tin tức với hệ thống ứng dụng cai quản thuế khác của ngành thuế.

2. Phân hệ kế toán thuế được phép tắc tại khoản 7 Điều 3 Thông tư này là một ứng dụng được tùy chỉnh trên hệ thống TMS để tiến hành công tác kế toán tài chính thuế của ngành thuế theo chế độ tại Thông bốn này, bao gồm thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế, xử lý chứng từ kế toán tài chính thuế, ghi sổ kế toán thuế với lập report kế toán thuế của cơ quan thuế.

3. Yêu cầu rõ ràng đối với Phân hệ kế toán tài chính thuế

a) Phải đảm bảo chấp hành không hề thiếu pháp phương pháp kế toán, pháp luật làm chủ thuế, lao lý về giá thành nhà nước và quy định giao dịch năng lượng điện tử.

b) Phải có chức năng nâng cấp, sửa đổi, bổ sung phù hợp với những đổi khác của lao lý có tương quan đến trọng trách của kế toán tài chính thuế, câu chữ kế toán thuế, phương thức hạch toán kế toán thuế nhưng không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu đã có.

c) auto xử lý, gìn giữ số liệu trên nguyên tắc vâng lệnh các yêu cầu về kế toán tài chính cũng như phương pháp tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo kế toán thuế theo lý lẽ hiện hành; bảo đảm an toàn sự phù hợp, không trùng thêm giữa các số liệu kế toán; có công dụng dự báo, phân phát hiện, ngăn chặn những sai sót khi cập nhập dữ liệu và quy trình xử lý tin tức kế toán thuế.

d) Phải bảo vệ tính bảo mật tin tức và an toàn dữ liệu, có tác dụng phân quyền mang đến từng người sử dụng theo chức năng, trách nhiệm được phân công; có chức năng tổ chức theo dõi thời gian truy cập, thao tác của fan sử dụng, văn bản cập nhật, sửa đổi, xoá dữ liệu của fan truy cập; có chức năng lưu lại các dấu dấu trên sổ kế toán thuế về việc thay thế sổ kế toán thuế; có khả năng phục hồi được những dữ liệu, tin tức kế toán trong số trường thích hợp phát sinh sự vắt kỹ thuật trong quy trình sử dụng.

đ) những nguyên tắc xử lý tài liệu kế toán thuế trên ứng dụng technology thông tin trong công tác làm việc kế toán thuế phải vâng lệnh quy định của Thông bốn này và quy định theo thẩm quyền bằng văn bạn dạng của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế. Khi có nghiệp vụ kế toán thuế mới phát sinh, phải gồm văn bản hướng dẫn kịp thời, rất đầy đủ để thực hiện thống tốt nhất trong toàn ngành thuế; đồng thời, cập nhật các tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ hạch toán kế toán tài chính thuế, tài liệu khuyên bảo sử dụng đồng hóa trong Phân hệ kế toán thuế.

Xem thêm: Tên Viết Tắt Công Ty Cổ Phần, Cách Đặt Tên Viết Tắt Công Ty

e) Tổng cục Thuế làm chủ thống nhất hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm việc kế toán thuế, làm chủ việc phân quyền sử dụng, bảo mật tin tức dữ liệu về kế toán tài chính thuế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cỗ máy kế toán thuế tại cơ quan thuế các cấp.

g) Công chức thuế khi thực hiện nhập, tra cứu tài liệu kế toán thuế từ bỏ cơ sở dữ liệu kế toán thuế phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được phân công hoặc được sự phê chăm sóc của người có thẩm quyền; đề nghị dùng đúng tên, tài khoản sử dụng và mật mã an ninh đã được cấp để xử lý, tra cứu những dữ liệu kế toán thuế từ cơ sở tài liệu kế toán thuế; định kỳ hoặc bất chợt xuất phải biến hóa mật mã an ninh. Lúc có biến hóa nhiệm vụ phải thông báo cho phần tử quản trị ứng dụng để biến hóa quyền truy vấn dữ liệu tương xứng với công dụng nhiệm vụ mới được phân công. Quản trị áp dụng phải tịch thu quyền tầm nã cập hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ship hàng công tác kế toán thuế đối với công chức không hề nhiệm vụ liên quan đến kế toán tài chính thuế.

4. Phân hệ kế toán thuế phải bảo đảm tự động, link với những phân hệ nghiệp vụ thống trị thuế, trực tiếp là Phân hệ thống trị nghĩa vụ tín đồ nộp thuế. Phân hệ kế toán tài chính thuế phải được tổng đúng theo toàn vẹn, chủ yếu xác, đầy đủ, trung thực những thông tin nguồn vào từ thông tin do Phân hệ quản lý nghĩa vụ fan nộp thuế cung cấp; có tác dụng tra cứu, truy vấn cập nguồn gốc thông tin đầu vào của kế toán thuế link đến các thông tin cai quản nghĩa vụ fan nộp thuế, tin tức hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế được lưu trữ trên các phân hệ cai quản nghĩa vụ tín đồ nộp thuế và những phân hệ nghiệp vụ thống trị thuế.

Chương II.QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1.THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA PHÂN HỆ KẾ TOÁN THUẾ VÀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THUẾ

Điều 12. Thông tin đầu vào của Phân hệ kế toán tài chính thuế

1. Thông tin đầu vào của Phân hệ kế toán tài chính thuế bao hàm các tin tức phản ánh số nên thu, đã thu, còn cần thu, đề nghị hoàn, sẽ hoàn, còn yêu cầu hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xoá nợ của từng ban ngành thuế (cơ quan tiền thuế làm chủ trực tiếp fan nộp thuế, cơ quan thuế cai quản khoản thu, cơ quan thuế làm chủ địa bàn nhận phân bổ) được thu thập từ việc tổng hợp những thông tin về số tiền thuế phải thu, đã thu, còn bắt buộc thu, đề xuất hoàn, vẫn hoàn, còn bắt buộc hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ của bạn nộp thuế bên trên Phân hệ cai quản nghĩa vụ bạn nộp thuế để hạch toán vào sổ kế toán thuế bên trên Phân hệ kế toán thuế.

2. Tin tức đầu vào của Phân hệ kế toán thuế thu thập từ Phân hệ quản lý nghĩa vụ bạn nộp thuế nên có những thông tin hầu hết sau:

a) đặc điểm nghiệp vụ quản lý thuế: Là thông tin được tạo thành theo từng một số loại hồ sơ nghiệp vụ thống trị thuế liên quan đến xuất phát phát sinh số tiền thuế đề nghị thu, đã thu, còn cần thu, buộc phải hoàn, vẫn hoàn, còn đề nghị hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ theo mức sử dụng của Luật làm chủ thuế và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành.

b) những thông tin về đoạn mã của thông tin tài khoản kế toán thuế là những thông tin được quy định rõ ràng tại các Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Thông bốn này, bao gồm:

b.1) Mã phòng ban thu;

b.2) Mã địa bàn hành chính;

b.3) Mã chương;

b.4) Mã tè mục;

b.5) Mã dự phòng;

b.6) Mã thông tin tài khoản kế toán.

c) Năm ngân sách chi tiêu sử dụng đối với các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu kế toán tài chính thuế phát sinh trong thời hạn hiện trên để kiểm soát và điều chỉnh cho sai, sót của các năm trước nhưng tổng đúng theo lên báo cáo kế toán thuế của năm lúc này theo hiện tượng tại điểm d khoản 3 Điều 8 Thông bốn này.

d) Số chi phí theo đặc điểm nghiệp vụ quản lý thuế phương pháp tại điểm a khoản này.

3. Những thông tin nguồn vào do Phân hệ kế toán tài chính thuế chế tạo ra lập tự động hóa khi hạch toán vào sổ kế toán tài chính thuế gồm: ngày tạo cây bút toán, số hiệu cây bút toán, ngày hạch toán. Nuốm thể:

a) Ngày tạo cây bút toán, số hiệu cây bút toán: vị Phân hệ kế toán thuế từ sinh theo trình trường đoản cú thời gian chấm dứt việc tích lũy thông tin nguồn vào hoặc hạch toán bệnh từ kế toán tài chính thuế của Phân hệ kế toán thuế.

b) Ngày hạch toán: Là ngày bởi Phân hệ kế toán thuế xác minh theo cách thức tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

4. Danh mục tích lũy thông tin đầu vào theo Phụ lục I phát hành kèm Thông tứ này. Trong quy trình thực hiện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được bổ sung cập nhật danh mục thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế phù hợp với yêu cầu cai quản thuế và yêu cầu quản lý thu chi phí nhà nước dẫu vậy phải tương ứng với khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính thuế phương pháp tại Mục 2 Chương II Thông tứ này.

Điều 13. Tiến trình thu thập, xử lý tin tức đầu vào của Phân hệ kế toán tài chính thuế

1. Sẵn sàng thông tin đầu vào cho Phân hệ kế toán tài chính thuế

Các phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế theo chế độ tại Điều 10 Thông tư này khi triển khai xử lý hồ sơ nhiệm vụ theo tiến trình nghiệp vụ vị Tổng viên trưởng Tổng cục Thuế quy định nên đồng thời báo tin về số chi phí thuế đề nghị thu, đã thu, còn cần thu, đề nghị hoàn, đang hoàn, còn bắt buộc hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ của fan nộp thuế mang lại Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế đảm bảo an toàn đầy đủ, bao gồm xác, kịp thời theo phía dẫn bằng văn bản của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Phân hệ thống trị nghĩa vụ bạn nộp thuế tự động tạo lập các thông tin về nghĩa vụ thuế khớp ứng với các hồ sơ nghiệp vụ thống trị thuế để hạch toán số chi phí thuế bắt buộc thu, đã thu, còn yêu cầu thu, đề nghị hoàn, đang hoàn, còn đề nghị hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ của bạn nộp thuế vào Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế, đồng thời khẳng định các thông tin về những đoạn mã của tài khoản kế toán thuế mang đến từng thông tin về nhiệm vụ thuế theo tính chất nghiệp vụ làm chủ thuế qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tứ này.

Thông tin về nghĩa vụ thuế được sinh sản lập đề nghị có không hề thiếu các thông tin đầu vào của kế toán thuế theo nguyên lý tại khoản 2 Điều 12 Thông tứ này và các thông tin khác theo mức sử dụng tại tiến trình nghiệp vụ bởi vì Tổng viên trưởng Tổng cục Thuế phát hành để quản lý nghĩa vụ người nộp thuế; tin tức công chức, thành phần xử lý hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế theo phân quyền của hệ thống để khẳng định trách nhiệm kiểm soát, so sánh thông tin.

2. Quy trình thu thập, xử lý thông tin đầu vào của Phân hệ kế toán tài chính thuế được thực hiện auto theo trình từ như sau:

a) ngôi trường hợp thông tin đầu vào của kế toán tài chính thuế được chuẩn bị trên Phân hệ quản lý nghĩa vụ tín đồ nộp thuế đủ điều kiện hạch toán kế toán:

Định kỳ theo thời khắc chốt dữ liệu (COT) tại văn bản hướng dẫn của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế, Phân hệ kế toán thuế tự động thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế đang được chuẩn bị từ Phân hệ quản lý nghĩa vụ fan nộp thuế. Thông tin thu thập bao gồm các thông tin sẵn sàng cho thông tin đầu vào của kế toán thuế phát sinh trên Phân hệ làm chủ nghĩa vụ người nộp thuế tự sau thời khắc COT trước đến thời gian COT bây giờ để thực hiện tích lũy thông tin.

Phân hệ kế toán thuế auto đối chiếu, kiểm tra tin tức đầu vào của kế toán thuế bên trên Phân hệ cai quản nghĩa vụ người nộp thuế đảm bảo đủ đk hạch toán kế toán tài chính thuế theo phương pháp tại khoản 2 Điều 12 Thông bốn này; tự động tổng đúng theo và bổ sung thông tin hạch toán kế toán tài chính thuế (ngày tạo bút toán, số hiệu bút toán, ngày hạch toán). Ngôi trường hợp thông tin đầu vào của kế toán tài chính thuế được sẵn sàng trên Phân hệ làm chủ nghĩa vụ bạn nộp thuế đủ đk hạch toán kế toán, Phân hệ kế toán thuế auto cập nhật, ghi vào sổ kế toán thuế và thông báo về bài toán đã xong xuôi thu thập tin tức đầu vào của kế toán thuế mang lại Phân hệ quản lý nghĩa vụ fan nộp thuế.

b) ngôi trường hợp thông tin đầu vào của kế toán thuế được sẵn sàng trên Phân hệ cai quản nghĩa vụ tín đồ nộp thuế ko đủ điều kiện hạch toán kế toán:

Phân hệ kế toán thuế không thực hiện thu thập và tự động hóa thông báo cho Phân hệ thống trị nghĩa vụ fan nộp thuế, trên các đại lý đó, các phần tử nghiệp vụ thống trị thuế soát soát, kiểm soát và điều chỉnh hoàn thiện làm hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế theo những quy định tại các quy trình làm chủ thuế bởi vì Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế phát hành cho cho đến khi đủ cơ sở thu thập thông tin nguồn vào của kế toán tài chính thuế.

c) Yêu ước về bối cảnh (chuyển) từ Phân hệ thống trị nghĩa vụ tín đồ nộp thuế quý phái Phân hệ kế toán tài chính thuế:

Giao diện (chuyển) từ bỏ Phân hệ quản lý nghĩa vụ tín đồ nộp thuế sang Phân hệ kế toán thuế phải có không thiếu các thông tin phục vụ hạch toán kế toán tài chính theo pháp luật tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Thông tứ này; thông tin số tham chiếu đến tính chất nghiệp vụ làm chủ thuế của Phân hệ làm chủ nghĩa vụ bạn nộp thuế để tra cứu xuất phát phát sinh.

3. Đối chiếu, kiểm soát và điều hành dữ liệu thông tin đầu vào của Phân hệ kế toán thuế

a) Đối chiếu, kiểm soát dữ liệu thân Phân hệ làm chủ nghĩa vụ tín đồ nộp thuế và các phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế:

Hàng ngày, Phân hệ quản lý nghĩa vụ bạn nộp thuế tự động tổng hợp danh sách những hồ sơ nghiệp vụ cai quản thuế sẽ được tạo ra lập thông tin nghĩa vụ thuế của tín đồ nộp thuế nhằm hạch toán vào Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế, đối chiếu với list hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế đã ngừng xử lý trên các phân hệ xử trí nghiệp vụ để làm cơ sở cho thành phần quản lý nghĩa vụ người nộp thuế và thành phần nghiệp vụ làm chủ thuế điều hành và kiểm soát dữ liệu theo tính năng nhiệm vụ được phân công.

Trường hợp những hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế đã được hạch toán vào Phân hệ thống trị nghĩa vụ tín đồ nộp thuế có sai, sót thì các phần tử nghiệp vụ thống trị thuế phải xác minh nguyên nhân, tiến hành điều chỉnh theo Điều 14 Thông tứ này và các quy trình nghiệp vụ liên quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

b) Đối chiếu, điều hành và kiểm soát dữ liệu thân Phân hệ kế toán tài chính thuế và Phân hệ làm chủ nghĩa vụ người nộp thuế:

Hàng ngày, Phân hệ thống trị nghĩa vụ thuế của tín đồ nộp thuế tự động rà soát danh sách các thông tin nghĩa vụ thuế của tín đồ nộp thuế chưa được thu thập và hạch toán vào Phân hệ kế toán tài chính thuế; so sánh với hồ sơ nghiệp vụ trên các phân hệ nghiệp vụ cai quản thuế đã bổ sung cập nhật thông tin sai, sót theo cách thức về trách nhiệm kiểm soát, xử lý tài liệu trên hệ thống ứng dụng TMS hoặc chuyển tin tức cho các bộ phận nghiệp vụ cai quản thuế triển khai điều chỉnh thông tin trên các phân hệ nghiệp vụ thống trị thuế theo vẻ ngoài tại điểm a khoản này.

Trường hợp thông tin đã thu thập hạch toán vào Phân hệ kế toán tài chính thuế sai, sót thì các thành phần phải xác định nguyên nhân và tiến hành điều chỉnh theo qui định tại Điều 14 Thông tư này và các quy trình nghiệp vụ liên quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

Điều 14. Điều chỉnh tin tức đầu vào đã thu thập của Phân hệ kế toán thuế

1. Trường thích hợp sai, sót tại các phân hệ nghiệp vụ cai quản thuế

Bộ phận nghiệp vụ hồ sơ nghiệp vụ thống trị thuế theo tiến trình nghiệp vụ vì chưng Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành, update hồ sơ nghiệp vụ làm chủ thuế điều chỉnh vào phân hệ nghiệp vụ làm chủ thuế để triển khai cơ sở mang đến Phân hệ quản lý nghĩa vụ tín đồ nộp thuế sẵn sàng thông tin nguồn vào cho Phân hệ kế toán tài chính thuế theo vẻ ngoài tại Điều 13 Thông tư này. Tùy thuộc vào thời điểm năm kế toán phát sinh thông tin sai, sót cùng thời điểm điều chỉnh thông tin tại các phân hệ cách xử trí nghiệp vụ, Phân hệ kế toán tài chính thuế hạch toán kiểm soát và điều chỉnh thông tin đầu vào theo kỳ kế toán thuế cách thức tại Điều 8 Thông bốn này.

2. Ngôi trường hợp điều chỉnh số liệu đã hạch toán trên Phân hệ kế toán tài chính thuế theo cơ chế tại khoản 2 Điều 16 Thông tứ này, bộ phận kế toán thuế lập chứng từ kiểm soát và điều chỉnh theo chính sách tại Điều 16 Thông tư này và cập nhật chứng từ kiểm soát và điều chỉnh vào Phân hệ kế toán tài chính thuế. Phân hệ kế toán tài chính thuế hạch toán bút toán điều chỉnh theo cách thức hạch toán kế toán do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định. Tùy thuộc vào thời điểm năm kế toán phát sinh tin tức sai, sót cùng thời điểm điều chỉnh thông tin, Phân hệ kế toán tài chính thuế hạch toán điều chỉnh thông tin đầu vào theo kỳ kế toán thuế luật pháp tại Điều 8 Thông tứ này.

3. Ngôi trường hợp điều chỉnh do chuyển đổi nguyên tắc hạch toán tự động hóa trên Phân hệ cai quản nghĩa vụ fan nộp thuế hoặc thay đổi phương pháp thu thập thông tin nguồn vào của Phân hệ kế toán thuế thì thực hiện theo phía dẫn bởi văn bạn dạng của Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế.

Điều 15. Trọng trách của các phần tử đối với tin tức đầu vào của Phân hệ kế toán tài chính thuế

1. Các thành phần nghiệp vụ làm chủ thuế bao gồm trách nhiệm tiến hành xử lý làm hồ sơ nghiệp vụ làm chủ thuế theo những quy trình nghiệp vụ quản lý thuế vị Tổng viên trưởng Tổng cục Thuế ban hành, làm căn cứ thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế.

2. Bộ phận quản lý nghĩa vụ người nộp thuế có trách nhiệm kiểm soát và điều hành thông tin tại Phân hệ quản lý nghĩa vụ fan nộp thuế để bảo đảm an toàn chuẩn bị đầy đủ, đúng mực thông tin nguồn vào cho Phân hệ kế toán tài chính thuế.

3. Thành phần kế toán thuế gồm trách nhiệm kiểm soát điều hành việc thu thập thông tin nguồn vào tại Phân hệ kế toán tài chính thuế nhằm ghi sổ kế toán tài chính thuế theo cơ chế kế toán thuế.

Điều 16. Bệnh từ kế toán thuế

1. Chứng từ kế toán thuế phải triển khai theo đúng nội dung, cách thức lập, ký bệnh từ theo cách thức của giải pháp Kế toán với có vừa đủ các tin tức theo khuyên bảo tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này. Bệnh từ kế toán tài chính thuế bội nghịch ánh tin tức số buộc phải thu, sẽ thu, còn bắt buộc thu, buộc phải hoàn, sẽ hoàn, còn cần hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xoá nợ được lập trong một số trường phù hợp theo biện pháp tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp lập bệnh từ kế toán tài chính thuế

a) trường hợp phòng ban thuế phải điều chỉnh số liệu thu chi phí nhà nước theo đề nghị của Kho tệ bạc Nhà nước hoặc cơ quan tất cả thẩm quyền mà thông tin kiểm soát và điều chỉnh chỉ tác động đến dữ liệu báo cáo kế toán thuế, ko làm đổi khác nghĩa vụ thuế của tín đồ nộp thuế bên trên Phân hệ cai quản nghĩa vụ người nộp thuế.

b) trường hợp chuyển đổi về chế độ dẫn mang lại phải điều chỉnh dữ liệu báo cáo kế toán thuế mà không làm chuyển đổi nghĩa vụ thuế của tín đồ nộp thuế.

3. Hạng mục chứng từ kế toán tài chính thuế

Danh mục, mẫu mã và phương pháp lập hội chứng từ kế toán thuế nguyên lý tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.

Mục 2.TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THUẾ

Điều 17. Tài khoản kế toán thuế

1. Thông tin tài khoản kế toán thuế dùng để làm ghi chép với hạch toán những nội dung nghiệp vụ cai quản thuế phân phát sinh, bảo vệ phản ánh và kiểm soát và điều hành thường xuyên, liên tục và có khối hệ thống kết quả vận động nghiệp vụ cai quản thuế bởi vì cơ quan tiền thuế những cấp thực hiện.

2. Thông tin tài khoản kế toán thuế được quy định cố định và thắt chặt về kết cấu và thống nhất bao hàm 06 đoạn mã độc lập, mỗi đoạn mã chứa đựng các giá trị tương ứng ship hàng cho câu hỏi hạch toán kế toán cụ thể các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo yêu thương cầu làm chủ thuế với yêu cầu thống trị thu giá thành nhà nước.

3. Các giá trị ví dụ của các đoạn mã trong tài khoản kế toán thuế được cấp cho một lần cùng duy nhất trong Phân hệ kế toán thuế (không cung cấp lại giá trị đã thực hiện trong vượt khứ), trừ ngôi trường hợp quan trọng theo dụng cụ của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền. Đối với mỗi quý giá được tùy chỉnh cấu hình duy duy nhất trong trong cả thời gian quản lý và vận hành Phân hệ kế toán tài chính thuế.

Giá trị cụ thể của từng đoạn mã được phép tắc tại Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Thông tư này.

4. Nguyên tắc khẳng định và hạch toán thông tin tài khoản kế toán thuế

a) căn cứ vào phương thức xác định những giá trị thông tin đầu vào của Phân hệ kế toán tài chính thuế vẻ ngoài tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông bốn này, Phân hệ làm chủ nghĩa vụ fan nộp thuế auto bổ sung thông tin các đoạn mã khớp ứng với từng nghiệp vụ thống trị thuế theo lao lý tại khoản 1 Điều 13 Thông bốn này.

b) Đối với từng đoạn mã được xác định, kế toán thực hiện hạch toán theo giá bán trị chi tiết nhất. Khối hệ thống sẽ tự động bổ sung thông tin cho những mã tổng thích hợp tương ứng. Số dư của thông tin tài khoản theo mã tổng thích hợp là tổng số dư của các tài khoản theo mã bỏ ra tiết.

Điều 18. Yêu cầu của tài khoản kế toán thuế

1. Nội dung tài khoản được thiết kế theo phong cách phải phù hợp với Luật chi phí nhà nước, luật Kế toán, Luật quản lý thuế, tổ chức máy bộ kế toán thuế và tổ chức thông tin của phòng ban thuế các cấp.

2. Bội phản ánh không thiếu các hoạt động kinh tế, tài chính liên quan đến nghiệp vụ làm chủ thuế và giao dịch với ngân sách chi tiêu nhà nước của cơ quan thuế các cấp.

3. Thuận lợi cho bài toán thu thập, xử lý, khai thác và tin báo bằng ứng dụng technology thông tin, đảm bảo khả năng để auto trao đổi, truyền nhận dữ liệu về thống trị thu túi tiền nhà nước trong lĩnh vực Tài chính giữa Phân hệ kế toán thuế cùng với các khối hệ thống thông tin về quản lý thu chi phí nhà nước của bộ Tài chính, Kho bội nghĩa Nhà nước.

Điều 19. Mã cơ sở thu

Ngoài ra, Tổng viên Thuế được cấp cho một mã để tổng hợp báo cáo kế toán thuế của những đơn vị kế toán thuế trên toàn quốc; cục Thuế (trừ cục Thuế công ty lớn lớn) được cấp cho một mã để tổng hợp report kế toán thuế của những đơn vị kế toán tài chính thuế trên địa phận toàn tỉnh.

2. Toàn bộ các nghiệp vụ quản lý thuế buộc phải được xác minh mã ban ngành thu tương xứng với phòng ban thuế. Trường phù hợp một cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp fan nộp thuế tuy nhiên cơ quan tiền thuế khác được giao nhiệm vụ làm chủ khoản thu của fan nộp thuế hoặc cơ sở thuế quản lý địa bàn nhấn khoản thu được phân chia theo phương tiện tại Luật cai quản thuế và những văn bản hướng dẫn thì mã cơ sở thu nhằm hạch toán kế toán thuế là ban ngành thuế quản lý khoản thu chi phí nhà nước, cơ sở thuế quản lý địa bàn dìm khoản chiếm được phân bổ.

3. Trường hợp thành lập và hoạt động mới hoặc chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập, giải thể cơ sở thuế, mã cơ quan thu được triển khai như sau:

a) cấp mới mã cơ quan thu đến cơ quan liêu thuế bắt đầu được thành lập, cơ quan thuế được phù hợp nhất, cơ sở thuế được chia, cơ sở thuế được tách. Mã cơ sở thu có hiệu lực hiện hành theo ra quyết định thành lập, chia, tách, hợp tuyệt nhất của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền.

b) dứt hiệu lực của mã cơ quan thu bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, bị giải thể. Phòng ban thuế phải triển khai các thủ tục ngừng hiệu lực mã cơ sở thu theo quy định kể từ thời điểm hiệu lực hiện hành Quyết định của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền đến khi hoàn thành báo cáo kế toán thuế. Những giá trị tương xứng với mã ban ngành thu đã xong hiệu lực sẽ được sử dụng để lưu trữ, tra cứu tin tức trong cơ sở tài liệu của khối hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

c) bài toán đóng, mở kỳ kế toán thuế, bàn giao những tài liệu liên quan đến công tác kế toán thuế, mở sổ, ghi sổ, khóa sổ tiến hành theo hiện tượng của pháp luật kế toán về chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, giải thể đơn vị kế toán.

Điều 20. Mã địa bàn hành chính

Ngoài ra, Tổng cục Thuế triển khai cấp mã địa bàn toàn tỉnh để tổng hợp số yêu cầu thu, đang thu, còn phải thu, bắt buộc hoàn, sẽ hoàn, còn cần hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ trên địa phận toàn tỉnh; cấp cho mã địa bàn toàn quốc nhằm tổng đúng theo số đề xuất thu, sẽ thu, còn buộc phải thu, đề xuất hoàn, đã hoàn, còn bắt buộc hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ bên trên toàn quốc.

2. Toàn bộ các tin tức hạch toán số yêu cầu thu, vẫn thu, còn cần thu, bắt buộc hoàn, vẫn hoàn, còn nên hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ phải được khẳng định mã địa bàn hành chính tương ứng, nắm thể:

a) Trường thích hợp mã cơ quan thu là viên Thuế thì mã địa phận hành chủ yếu được xác minh là cấp tỉnh.

b) Trường thích hợp mã cơ sở thu là chi cục Thuế khu vực, đưa ra cục Thuế thì mã địa bàn hành bao gồm được xác minh là cấp cho huyện.

c) Trường hòa hợp mã phòng ban thu là viên Thuế, đưa ra cục Thuế khu vực vực, chi cục Thuế với khoản thu nằm trong danh mục các khoản thu hạch toán cấp cho xã theo quy định của Kho tệ bạc Nhà nước thì mã địa phận hành chính được xác minh là cấp cho xã.

d) Trường hợp mã cơ sở thu là viên Thuế Doanh nghiệp khủng và khoản thu ngân sách nhà nước của phòng cung cấp cho nước ngoài không có cơ sở thường xuyên trú tại nước ta thì khẳng định mã địa phận hành đó là cấp trung ương.

Điều 21. Mã chương

1. Mã chương dùng để làm ghi chép, phản ánh với hạch toán số đề xuất thu, sẽ thu, còn đề xuất thu, đề xuất hoàn, vẫn hoàn, còn đề xuất hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ đối với các nghiệp vụ quản lý thuế của cơ sở thuế theo khối hệ thống mục lục chi tiêu nhà nước.

2. Tất cả các thông tin hạch toán số cần thu, sẽ thu, còn cần thu, nên hoàn, vẫn hoàn, còn đề nghị hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ buộc phải được xác định mã chương theo quy định.

3. Danh mục mã chương để hạch toán kế toán tài chính thuế tương ứng theo phép tắc của Luật chi phí nhà nước và các văn bản hướng dẫn mục lục túi tiền nhà nước.

Điều 22. Mã tiểu mục

1. Mã đái mục dùng để ghi chép, phản bội ánh và hạch toán số cần thu, đang thu, còn buộc phải thu, bắt buộc hoàn, đang hoàn, còn buộc phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ đối với các nghiệp vụ quản lý thuế của phòng ban thuế theo hệ thống mục lục giá thành nhà nước.

2. Toàn bộ các thông tin hạch toán số bắt buộc thu, đã thu, còn nên thu, phải hoàn, đã hoàn, còn cần hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ nên được xác minh mã tiểu mục theo như đúng nội dung kinh tế theo quy định.

3. Hạng mục mã tiểu mục để hạch toán kế toán tài chính thuế tương ứng theo vẻ ngoài của Luật giá thành nhà nước và những văn bạn dạng hướng dẫn mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước.

Điều 23. Mã dự phòng

1. Mã dự trữ được sử dụng cho những nghiệp vụ thống trị thuế ko phát sinh liên tục hoặc giao hàng yêu cầu thống trị theo từng thời kỳ ngoài những đoạn mã xác định theo hình thức tại Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24 Thông tứ này.

2. Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế quy định số lượng ký tự, giá trị của mã dự phòng; trường hợp cơ quan thuế địa phương có nhu cầu tùy chỉnh mã dự phòng để thỏa mãn nhu cầu theo tính chất riêng của từng địa phương thì nên được sự phê duyệt bởi văn bản của Tổng viên trưởng Tổng viên Thuế cùng phải bảo vệ thông tin rõ ràng từ khâu tích lũy thông tin đầu vào của Phân hệ kế toán tài chính thuế.

Điều 24. Mã tài khoản kế toán

1. Mã tài khoản kế toán dùng để làm ghi chép, bội phản ánh cùng hạch toán số phải thu, vẫn thu, còn nên thu, đề xuất hoàn, đang hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ đối với các nghiệp vụ làm chủ thuế của cơ quan thuế theo đối tượng của kế toán tài chính thuế khí cụ tại Điều 4 Thông tứ này.

2. Phân loại thông tin tài khoản kế toán

a) thông tin tài khoản loại 1 - bắt buộc thu: Là những tài khoản phản chiếu số thuế bắt buộc thu, vẫn thu, còn yêu cầu thu, khoanh nợ của phòng ban thuế những cấp đối với người nộp thuế hoặc tổ chức triển khai được cơ sở thuế ủy nhiệm thu.

b) thông tin tài khoản loại 3 - giao dịch và cần trả: Là những tài khoản phản ảnh số thuế nhưng mà cơ quan lại thuế yêu cầu hoàn, đang hoàn, còn yêu cầu hoàn cho người nộp thuế hoặc tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tình hình thanh toán với giá thành nhà nước về các khoản thu và hoàn của ban ngành thuế.

c) thông tin tài khoản loại 7 - Thu: Là các tài khoản phản chiếu số thu thuế của phòng ban thuế các cấp.

d) tài khoản loại 8 - Hoàn, miễn, giảm, xoá nợ: Là các tài khoản đề đạt số trả thuế giá bán trị tăng thêm (GTGT), tiêu thụ quan trọng (TTĐB) theo lao lý thuế; số thuế miễn, bớt và xoá nợ cho tất cả những người nộp thuế theo đưa ra quyết định của ban ngành thuế hoặc ban ngành nhà nước có thẩm quyền.

3. Danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán

STT

Số hiệu tài khoản cấp 1

Tên tài khoản

LOẠI 1 – PHẢI THU

1

131

Phải thu từ fan nộp thuế

2

132

Phải thu từ vãng lai của người nộp thuế

3

133

Phải thu từ bỏ