Hướng dẫn lập báo cáo tài thiết yếu theo đưa ra quyết định 48. đưa ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp tất cả quy mô nhỏ dại và vừa thuộc gần như lĩnh vực. Vấn đề lập report tài thiết yếu theo đưa ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC có điểm gì không giống so với báo cáo tài thiết yếu theo Thông tư 200. Đại lý thuế Công Minh xin share với các bạn việc lập báo cáo tài chủ yếu theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Bạn đang xem: Bộ báo cáo tài chính theo quyết định 48

Hướng dẫn lập báo cáo tài chủ yếu theo ra quyết định 48.

*
Hướng dẫn lập report tài thiết yếu theo ra quyết định 48

Lập báo cáo tài bao gồm theo quyết định 48 gồm bao gồm mẫu biểu nào.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC tại vị trí thứ ba, Mục I, Điểm 3 công cụ về hệ thống báo cáo tài thiết yếu cho doanh nghiệp nhỏ dại và vừa như sau:

1.1. Báo cáo bắt buộc

– Bảng bằng phẳng kế toán: chủng loại số B 01 – DNN

– báo cáo Kết quả chuyển động kinh doanh: mẫu số B 02 – DNN

– phiên bản Thuyết minh report tài chính: mẫu số B 09 – DNN

Báo cáo tài bao gồm gửi đến cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

– Bảng bằng vận tài khoản: chủng loại số F 01- DNN

1.2. Report không đề xuất mà khích lệ lập:

– báo cáo Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ: mẫu mã số B03-DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu mong quản lý, chỉ đạo, điều hành vận động sản xuất, khiếp doanh, các doanh nghiệp rất có thể lập thêm các report tài chính chi tiết khác.”

Theo luật trên thì hệ thống báo cáo tài chủ yếu mà doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt bắt buộc nộp gồm những mẫu biểu sau:

– Bảng bằng phẳng kế toán chủng loại số B 01 – DNN

– report Kết quả chuyển động kinh doanh chủng loại số B 02 – DNN

– phiên bản Thuyết minh báo cáo tài bao gồm mẫu số B 09 – DNN

– Bảng bằng vận tài khoản mẫu mã số F 01- DNN

– bên cạnh đó doanh nghiệp được khích lệ lập thêm báo cáo Lưu chuyển tiền tệ chủng loại số B03-DNN, doanh nghiệp có thể lập chủng loại biểu này không hoàn toàn có thể không lập tùy thuộc vào doanh nghiệp.

2.Lập Bảng phẳng phiu tài khoản khi lập report tài chính theo quyết định 48.

– Bảng bằng vận tài khoản được lập dựa trên sổ cái, sổ tổng hợp những tài khoản.

– Sổ cụ thể các tài khoản lưỡng tính như 131, 331, và một vài tài khoản khác. Những tài khoản này phải kê số dư phía 2 bên mà ko được bù trừ.

– Số dư đầu năm mới nay bên trên bảng bằng vận tài khoản được đem từ số cuối năm của bảng bằng vận tài khoản năm trước.

– Số phát sinh Nợ và có trên bảng bằng vận tài khoản phải bằng nhau. Số dư cuối năm giữa bên Nợ và có cũng bằng nhau.

– Số liệu trên bảng bằng phẳng tài khoản luôn ghi dương, những chỉ tiêu dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thì ghi mặt Có.

3.Lập Bảng bằng phẳng kế toán khi lập report tài thiết yếu theo quyết định 48.

– Số liệu trên bảng cân đối kế toán phản bội ánh những khoản mục tại thời gian đó. Số liệu này mang tính chất chất thời điểm.

Xem thêm: Game Cô Bé Nước Và Cậu Bé Lửa Và Cô Gái Nước 6, Chú Bé Lửa Và Cô Gái Nước

Để lập được bảng phẳng phiu kế toán khi làm báo cáo tài bao gồm theo đưa ra quyết định 48 doanh nghiệp lớn cần địa thế căn cứ vào số liệu, hội chứng từ của không ít sổ sách kế toán tài chính như sau:

Nguồn số liệu lập Bảng bằng vận kế toán:

– căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;– căn cứ váo sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;

– căn cứ vào Bảng bằng vận kế toán năm trước.

– Số liệu ghi vào cột 6 “Số đầu năm” của bảng cân đối kế toán trong năm này được căn cứ vào số liệu nghỉ ngơi cột 5 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu khớp ứng của bảng bằng vận kế toán năm trước.

– Số liệu ghi vào cột 5 “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm được đem số liệu trên những sổ chi tiết, sổ tổng hợp.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo QĐ48

Lập báo cáo kết quả vận động sản xuất marketing khi lập báo cáo tài bao gồm theo QĐ 48.

– Số liệu trên report kết quả vận động sản xuất sale phản ánh tình hình sale cả năm của doanh nghiệp, nó là số liệu mang tính chất thời kỳ.

– nội dung và kết cấu báo cáo

+ làm phản ánh tình trạng và KQKD của DN, bao gồm KQKD và tác dụng khác.

+ report gồm tất cả 5 cột

Cột A: những chỉ tiêu báo cáo

Cột B: Mã số những chỉ tiêu tương ứng

Cột C: Số hiệu khớp ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được trình bày chỉ tiêu trên bản TM BCTC

Cột số 1: tổng cộng PS trong thời hạn báo cáo.

Cột số 2: Số liệu của năm ngoái được đem từ cột số 1 của report kết quả chuyển động sản xuất kinh doanh năm trước.

– các đại lý lập báo cáo

+ Căn cứ report họat động marketing của năm trước.

+ căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho những tài khoản từ nhiều loại 5 đến một số loại 9.

Hướng dẫn lập report kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48.


Đăng cam kết nhận bạn dạng tin

Nhận thông tin về luật, thông tứ hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp