Biên bản họp hội đồng thành viên thanh lý tscđ

      170

Căn cứ vào Quyết định số:…….., ngày………. về việc thành lập Hội đồng thanh lý hàng tổn kho, của Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………………………….;

Căn cứ giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường địa phương tại thời điểm khảo sát giá;

Hôm nay, ngày……… tháng………… năm……….., tại………………………………………, Hội đồng thanh lý hàng tồn kho với các thành phần gồm:

1. Ông, bà:………………………, chức vụ……………………..

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng thành viên thanh lý tscđ

2. Ông, bà:………………………, chức vụ……………………..

3. Ông, bà:………………………, chức vụ……………………..

4. Ông, bà:………………………, chức vụ……………………..

Đã tiến hành họp về thẩm định thực tế và định giá hàng hóa tồn kho nhằm mục đích thanh lý và quyết định phương án thanh lý. Sau khi xem xét thực tế, cuộc họp thống nhất như sau:

1/ Thẩm định thực tế và định giá hàng hóa tồn kho

Số TT Tên tài sản Số lượng Giá trị sổ sách Giá trị thanh lý Ghi chú
Nguyên giá Giá trị còn lại

Tổng giá trị thanh lý: …………………………………………………….

Bằng chữ: (………………………………………………………..……..)

2/ Phương án thanh lý hàng hóa tồn kho


Có thể bạn quan tâm

2.1. Đối tượng thanh lý:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Cách thức thanh lý:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3. Giá trị thanh lý

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành …. bản, được các thành viên cùng nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ……………..(Ký, ghi rõ họ tên) CHỦ TỌA……………..(Ký, ghi rõ họ tên)
THÀNH VIÊN THAM GIA……………..(Ký, ghi rõ họ tên) THÀNH VIÊN THAM GIA……………..(Ký, ghi rõ họ tên)

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200 - Mẫu02-TSCĐ và Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 mới nhất. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản

TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

Xem thêm: Thị Trường Ngành In Việt Nam Đứng Thứ 5 Trong Khu Vực Đông Nam Á

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

1. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ


Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng).......................................................................

- Năm sản xuất..........................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Nguyên giá TSCĐ...............................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý..................................


- Giá trị còn lại của TSCĐ........................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. tháng…… năm……Trưởng Ban thanh lý(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: …………………………… (viết bằng chữ)..........................

- Giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)..........................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Tải mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....tháng...... năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Căn cứ Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...........................................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Tiến hành thanh lý TSCĐ:- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước sản xuất (xây dựng)..................................................................- Năm sản xuất .........................................................................................- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguyên giá TSCĐ ................................................................................- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................- Giá trị còn lại của TSCĐ...........................................................III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

Ngày .........tháng .........năm ......
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) ........................- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

Ngày .........tháng .........năm ......
Giám đốcKế toán trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)