Báo cáo tài chính thông tư 133

      20
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report tình hình tài chủ yếu theo Thông tư 133 bao gồm 2 mẫu là: mẫu mã B01a-DNN và B01b-DNNÁp dụng cho khách hàng đáp ứng đưa định hoạt động liên tục; phía dẫn giải pháp lập report tài thiết yếu theo Thông tứ 133.

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính thông tư 133

- tùy theo đặc điểm chuyển động và yêu mong quản lý, doanh nghiệp lựa lựa chọn lập report tình hình tài chính theo mẫu B01b - DNN hoặc mẫu mã B01a - DNN.- mẫu B01a-DNN: gia sản và nợ buộc phải trả trên báo cáo tình hình tài thiết yếu được trình diễn theo tính thanh toán giảm dần.- mẫu mã B01b-DNN: gia sản và nợ nên trả trên report tình hình tài chính được trình diễn thành ngắn hạn và lâu năm hạn.Cách gạn lọc như sau: -> doanh nghiệp mới thành lập:Thông thường các DN hay chọn Mẫu B01a-DNN.
-> dn đang hoạt động: chúng ta phải chất vấn xem năm ngoái DN m nộp chủng loại nào thì trong năm này phải nộp theo mẫu đó. Ví dụ: Năm 2019 kế toán Thiên Ưng nộp mẫu 01a -> Thì quý phái năm 2020 cũng đề nghị nộp theo mẫu 01a (Trường vừa lòng Cty muốn thay đổi thì phải thông tin bằng văn bản gửi lên ban ngành thuế trước khi thực hiện).
Kế toán Thiên Ưng xin share 2 Mẫu báo cáo tình hình tài chínhB01a-DNN với B01b-DNN để chúng ta tham khảo và lựa chọn:1. Báo cáo tình hình tài bao gồm (Mẫu B01a - DNN)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Tháng ... Năm ...(Áp dụng cho khách hàng đáp ứng mang định chuyển động liên tục)
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Chi phí và những khoản tương đương tiền110
II. Đầu tư tài chính120
1. Kinh doanh thị trường chứng khoán kinh doanh121
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn122
3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác123
4. Dự trữ tổn thất đầu tư tài bao gồm (*)124(...)(...)
III. Các khoản đề xuất thu130
1. Phải thu của khách hàng131
2. Trả trước cho người bán132
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị chức năng trực thuộc133
4. Bắt buộc thu khác134
5. Tài sản thiếu chờ xử lý135
6. Dự phòng phải thu khó khăn đòi (*)136(...)(...)
IV. Sản phẩm tồn kho140
1. Mặt hàng tồn kho141
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*)142(...)(...)
V. Gia tài cố định150
- Nguyên giá151
- giá trị hao mòn lũy kế (*)152(...)(...)
VI. Bất động sản nhà đất đầu tư160
- Nguyên giá161
- quý hiếm hao mòn lũy kế (*)162(...)(...)
VII. XDCB dở dangVIII. Tài sản khác1. Thuế GTGT được khấu trừ2. Gia sản khác170180181182
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(200=110+120+130+140+150+160+170+180)200
NGUỒN VỐN
I. Nợ đề nghị trả1. Bắt buộc trả người bán2. Người tiêu dùng trả tiền trước3. Thuế và các khoản buộc phải nộp nhà nước4. Buộc phải trả bạn lao động5. Bắt buộc trả khác6. Vay với nợ mướn tài chính7. Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanh8. Dự phòng phải trả9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi10. Quỹ cách tân và phát triển khoa học với công nghệII. Vốn nhà sở hữu1. Vốn góp của công ty sở hữu2. Thặng dư vốn cổ phần3. Vốn không giống của chủ sở hữu300311312313314315316317318319320400411412413
4. Cổ phiếu quỹ (*)5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái6. Những quỹ ở trong vốn công ty sở hữu7. Lợi nhuận sau thuế không phân phối414415416417(...)(...)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(500=300+400)500

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

Xem thêm: Tải Game Liên Minh Người Que, Liên Minh Huyền Thoại Phiên Bản Người Que

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày ... Tháng... Năm ...(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)100
I. Chi phí và những khoản tương tự tiền110
II. Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn120
1. Kinh doanh chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)122(...)(...)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn123
III. Các khoản đề nghị thu ngắn hạn130
1. đề nghị thu ngắn hạn của khách hàng hàng131
2. Trả trước cho những người bán ngắn hạn132
3. Cần thu ngắn hạn khác133
4. Tài sản thiếu chờ xử lý134
5. Dự trữ phải thu ngắn hạn khó đòi (*)135(...)(...)
IV. Hàng tồn kho140
1. Hàng tồn kho141
2. Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho (*)142(...)(...)
V. Tài sản thời gian ngắn khác150
1. Thuế GTGT được khấu trừ151
2. Tài sản thời gian ngắn khác152
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)200
I. Các khoản đề xuất thu dài hạn210
1. đề xuất thu lâu dài của khách hàng211
2. Trả trước cho người bán lâu năm hạn212
3. Vốn marketing ở đơn vị chức năng trực thuộc213
4. Cần thu dài hạn khác214
5. Dự phòng phải thu nhiều năm hạn khó khăn đòi (*)215(...)(...)
II. Gia sản cố định220
- Nguyên giá221
- giá trị hao mòn lũy kế (*)222(...)(...)
III. Bđs nhà đất đầu tư230
- Nguyên giá231
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)232(...)(...)
IV. Xây dừng cơ bản dở dang240
V. Đầu tứ tài bao gồm dài hạn250
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác251
2. Dự trữ tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác (*)252(...)(...)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn lâu năm hạn253
VI. Tài sản dài hạn khác260
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(300=100+200)300
NGUỒN VỐN
C- NỢ PHẢI TRẢ(400=410+420)400
I. Nợ ngắn hạn1. Phải trả người buôn bán ngắn hạn2. Người tiêu dùng trả tiền trước ngắn hạn3. Thuế và những khoản nên nộp đơn vị nước4. Cần trả fan lao động5. Buộc phải trả ngắn hạn khác6. Vay cùng nợ thuê tài chủ yếu ngắn hạn7. Dự phòng phải trả ngắn hạn8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi410411412413414415416417418
II. Nợ dài hạn420
1. Nên trả người chào bán dài hạn421
2. Người mua trả chi phí trước nhiều năm hạn422
3. Bắt buộc trả nội bộ về vốn gớm doanh423
4. Bắt buộc trả dài hạn khác424
5. Vay cùng nợ thuê tài thiết yếu dài hạn425
6. Dự trữ phải trả dài hạn426
7. Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ427
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU(500=511+512+513+514+515+516+517)500
1. Vốn góp của nhà sở hữu511
2. Thặng dư vốn cổ phần512
3. Vốn không giống của chủ sở hữu513
4. Cp quỹ (*)514(...)(...)
5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái515
6. Các quỹ thuộc vốn nhà sở hữu516
7. Lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối517
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(600=400+500)600
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)
Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)
------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:(1) phần lớn chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình diễn nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Số liệu trong các chỉ tiêu bao gồm dấu (*) được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (…).(3) Đối cùng với doanh nghiệp bao gồm kỳ kế toán tài chính năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” hoàn toàn có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.(4) Đối với trường phù hợp thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì đề nghị ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký kết hành nghề thương mại dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán.
Trường hợp chúng ta không thiết lập về được thì làm theo cách sau:Bước 1: comment mail vào phần comment bên dướiBước 2: gởi yêu ước vào mail:tinhte.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ hy vọng tải)
--------------------------------------------------------------------------
*

Cùng nhà đề: Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133, mẫu báo cáo tình hình tài bao gồm B01a-DNN, mẫu report tình hình tài bao gồm B01b-DNN, bí quyết lập báo cáo tình hình tài chính, Mẫu report tài chính theo thông tứ 133, mẫu báo cáo tài thiết yếu mới nhất